About us

LIMI – Lead Insurance More Insurtech

LIMI Insurtech là một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm – công nghệ. Mục tiêu chính của công ty là nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực bảo hiểm thông qua các công nghệ tối ưu và thân thiện với người dùng. Sản phẩm của công ty là nhóm các giải pháp dựa trên web bảo hiểm, tập trung vào việc so sánh, sắp xếp và quản lý dữ liệu.