Sản phẩm & Dịch vụ SPE

SPE bid

Hệ thống đấu thầu: 

 • Xây dựng bản chào
 • Quản lý UW infor
 • Kết nối Cty BH
 • So sánh tự động
 • Quản lý hợp đồng
 • Tiến độ bồi thường
Bancas

Cấp đơn Bancas

 • Khai báo sản phẩm
 • Kết nối Cty BH
 • Phân cấp khai thác
 • Quản lý DT đại lý
 • Quản lý tái tục
Flexi

Sức khoẻ linh hoạt

 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý hợp đồng nhóm
 • Quản lý chương trình BH
 • KH tự quản lý chương trình
 • Báo cáo thống kê
Co-Re ins

Tái tạm thời

 • Quản lý nhà tái
 • Quản lý thông tin UW
 • Xây dựng bản chào
 • Quản lý chào tái
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý bồi thường
Chatbot++

Hệ thống KMS & Chatbot:

 • Hỗ trợ quản lý nghiệp vụ
 • Hỗ trợ bán hàng
 • Quản lý thông tin tập trung
Client Port

Client Portal:

 • Khách hàng order
 • Quản lý order
 • Xem tiến trình
 • Trao đổi UW
MG gốc

Môi giới gốc: 

 • DV đánh giá rủi ro
 • Tư vấn chương trình
 • Tư vấn đấu thầu
 • Lựa chọn Cty BH
 • Quản lý HĐ
 • Hỗ trợ bồi thường
MG Tái

Môi giới tái BH

 • Chào tái Fact
 • Chào tt Lloyds
 • Thu xếp Treaty
 • Treaty Sức khoẻ
 • Special lines

Liên hệ