Công ty cổ phần LIMI

Hệ thống LIMI Re

LIMI Re là một platform tái bảo hiểm tạm thời để kết nối giữa công ty nhận tái bảo hiểm, công ty nhượng tái, môi giới và khách hàng.

Đối tượng sử dụng

LIMI Re được xây dựng cho hai đối tượng sử dụng chính, bao gồm:

Ưu điểm vượt trội

Những ưu điểm vượt trội mà LIMI Re mang lại cho khách hàng:

Xây dựng bản chào linh hoạt

Hệ thống cho phép xây dựng bản chào theo nhiều phương thức khác nhau (tự động, theo mẫu, thủ công...)

Quản lý hiệu quả thông tin trao đổi

Các thông tin trao đổi giữa Công ty nhượng tái và Nhà nhận tái trong quá trình lên bản chào, đàm phán giá và điều khoản được quản lý hiệu quả theo từng dự án

Hỗ trợ tự động hóa lựa chọn nhà tái lead

Hệ thống hỗ trợ quản lý và tự động hoá việc lựa chọn nhà tái lead, tính toán hiệu quả các nhà tái follower

Quản lý hợp đồng, bồi thường

Hệ thống hỗ trợ quản lý hợp đồng tái phức hợp với nhiều nhà tái. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý bồi thường với các Nhà tái