Công ty cổ phần LIMI

MIC Global Care

[TABS_R id=778]

[TABS_R id=803]

Một số từ và cụm từ có cách hiểu đặc biệt và được định nghĩa, trình bày theo nội dung dưới đây.

Điều 1. Thuật ngữ về phạm vi bảo hiểm  

 1. Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Là phạm vi lãnh thổ được nêu trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc trong sửa đổi bổ sung, bao gồm:

 • Việt Nam;
 • Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan;
 • Toàn thế giới ngoại trừ Mỹ;
 • Toàn thế giới.
 1. Mức khấu trừ năm

Là tổng chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm sẽ phải chịu mỗi năm hợp đồng trước khi bất kỳ quyền lợi nào được trả theo chương trình của Người được bảo hiểm.

 1. Bảng quyền lợi

Là bảng chương trình bảo hiểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện những quyền lợi tối đa mà MIC chi trả cho Người được bảo hiểm.

 1. Đồng chi trả

Là tỉ lệ phần trăm chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm cần phải trả đối với mỗi yêu cầu bồi thường và được quy định tại Bảng quyền lợi và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc các sửa đổi bổ sung.

Đồng chi trả được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền bảo hiểm hoặc chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm hoặc của giới hạn phụ của quyền lợi bảo hiểm phụ tùy theo số nào thấp hơn theo thỏa thuận của các bên và được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi áp dụng đồng chi trả và khấu trừ năm, MIC sẽ trừ đi số tiền khấu trừ hàng năm trước sau đó áp dụng đồng chi trả đối với phần còn lại của quyền lợi được chi trả.

Tổng số tiền bồi thường sau khi áp dụng đồng chi trả sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong Bảng quyền lợi.

 1. Sửa đổi bổ sung

Là những tài liệu bổ sung MIC phát hành cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm để ghi nhớ và xác nhận các nội dung thay đổi của Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 1. Người giám hộ

Là người được pháp luật quy định hoặc được chỉ định để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Người được bảo hiểm chưa thành niên.

 1. Chương trình bảo hiểm

Là chương trình bảo hiểm cụ thể được được quy định chi tiết trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 1. Hợp đồng bảo hiểm 

Là các thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và MIC, theo đó Bên mua bảo hiểm trả phí bảo hiểm và MIC phải trả số tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, chứng thực điện báo, telex, fax và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

 1. Hành động khủng bố

Là việc sử dụng bạo lực của một cá nhân khủng bố hay một nhóm khủng bố để ép buộc hoặc đe dọa làm hại người dân để đạt được một mục đích chính trị, quân sự, xã hội hay tôn giáo. Khủng bố cũng bao gồm bất kỳ hành động nào được chính phủ có liên quan xác nhận hoặc công nhận là một hành động khủng bố.

 1. Ngày tái tục hợp đồng

Là thời điểm cùng ngày và tháng ở năm tiếp theo tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày tái tục hợp đồng gần nhất.

 1. Ngày hiệu lực bảo hiểm

Là ngày được các bên quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc ngày khác theo quy định pháp luật Việt Nam bắt đầu thời hạn bảo hiểm như đã nêu tại Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 1. Đơn bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm

Là văn bản được MIC cấp cho Bên mua bảo hiểm, là một phần của thỏa thuận giữa MIC và Bên mua bảo hiểm, cho phép Bên mua bảo hiểm được công nhận là Bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng bảo hiểm cũng thể hiện các thông tin về Người được bảo hiểm, chương trình bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm.

 1. Năm hợp đồng bảo hiểm

Dùng để chỉ thời hạn bảo hiểm và được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc sửa đổi bổ sung.

 1. Phí bảo hiểm

Là số tiền Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải trả cho MIC theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Quốc gia cư trú chính

Là quốc gia nơi người được bảo hiểm sinh sống hoặc dự định sinh sống từ một trăm tám mươi lăm (185) ngày trở lên, được nêu trong phần địa chỉ hoặc nơi thường trú của Người được bảo hiểm trong giấy yêu cầu bảo hiểm.

 1. Công ty bảo hiểm

Dùng để chỉ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội và các công ty thành viên (được gọi là MIC), là công ty bảo hiểm phát hành hợp đồng bảo hiểm.

 1. Văn bản

Là các liên hệ hoặc thư từ giữa Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và MIC có thể bằng văn bản giấy hoặc thư điện tử.

 1. Năm

Là mười hai (12) tháng theo dương lịch kể từ khi hợp đồng bảo hiểm bắt đầu hoặc thời điểm gia hạn gần nhất.

 1. Nâng cấp chương trình bảo hiểm

Là bất kỳ sự thay đổi nào phản ánh sự gia tăng (nâng cấp) so với chương trình bảo hiểm hiện có của Người được bảo hiểm bao gồm việc lựa chọn bổ sung quyền lợi bảo hiểm, mở rộng khu vực địa lý được bảo hiểm, tăng giới hạn bảo hiểm, bỏ hoặc giảm bất kỳ khoản đồng chi trả nào hoặc thời gian chờ nào.

 1. Giảm chương trình bảo hiểm

Là bất kỳ sự thay đổi nào phản ánh việc giảm so với chương trình hiện có của Người được bảo hiểm bao gồm xóa các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm, thu hẹp phạm vi địa lý được bảo hiểm, giảm giới hạn bảo hiểm, tăng tỉ lệ đồng chi trả hoặc tăng thời gian chờ.

Điều 2. Các thuật ngữ về người được bảo hiểm

 1. Tuổi/Độ tuổi

Tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm bảo hiểm có hiệu lực, là tuổi tính theo sinh nhật liền trước của Người được bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và cụm từ “Độ tuổi” sẽ được hiểu tương ứng.

 1. Người phụ thuộc

Là vợ/chồng hợp pháp và con cái chưa kết hôn đang phụ thuộc tài chính (bao gồm con đẻ, con riêng, con nuôi hợp pháp) của Người được bảo hiểm, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ/chồng của Người được bảo hiểm sống chung với Người được bảo hiểm khi người được bảo hiểm tham gia hợp đồng bảo hiểm hoặc khi tái tục bảo hiểm.

Vợ hoặc chồng là người kết hôn hợp pháp cùng Người được bảo hiểm và trong độ tuổi từ mười tám (18) đến tròn bảy mươi (70) tuổi khi tham gia hợp đồng bảo hiểm cá nhân hoặc không vượt quá sáu mươi lăm (65) tuổi khi tham gia theo đơn bảo hiểm nhóm.

Người phụ thuộc là bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ/ chồng của Người được bảo hiểm phải không vượt quá bảy mươi (70) tuổi khi tham gia theo đơn bảo hiểm cá nhân hoặc không vượt quá sáu mươi lăm (65) tuổi khi tham gia theo đơn bảo hiểm nhóm.

Con cái chưa kết hôn từ ít nhất mười lăm (15) ngày tuổi đến tròn hai mươi mốt (21) tuổi. Con cái trên 21 tuổi sẽ không được coi là người phụ thuộc. Tuy nhiên, trong trường hợp tái tục, con cái chưa kết hôn và đang theo học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục và chưa đi làm vẫn được coi là người phụ thuộc đến năm 25 tuổi.

 1. Người được bảo hiểm

Là người có tính mạng hoặc tình trạng sức khỏe được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người được bảo hiểm đã hoàn thành việc kê khai thông tin theo yêu cầu của MIC và hiệu lực bảo hiểm đã được xác nhận.      

 1. Bên mua bảo hiểm

Là cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp được ghi tên trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, chịu trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm, thực thi các quyền và nghĩa vụ được đề cập trong Quy tắc bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thuật ngữ bệnh/tình trạng sức khỏe

 1. Tai nạn

Là bất kỳ sự kiện đột ngột và không lường trước được gây ra bởi các yếu tố bên ngoài, có lực tác động và có thể nhìn thấy được, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong hoặc tổn thương cơ thể cho Người được bảo hiểm và xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm. Sự kiện/chuỗi sự kiện này không phải do bệnh, suy giảm sức khỏe hoặc thần kinh hoặc quá trình thoái hóa tự nhiên theo thời gian hoặc tuổi tác.

 1. Bệnh/tình trạng y tế

Là ốm đau, bệnh tật, thương tật thuộc phạm vi được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm

 1. Bệnh/tình trạng cấp tính

Là một căn bệnh, đau ốm hoặc thương tật cần thiết phải điều trị ngay nhằm mục đích đưa Người được bảo hiểm trở lại tình trạng sức khỏe mà Người được bảo hiểm đã có ngay trước khi mắc bệnh, đau ốm hoặc thương tật, hoặc nhằm mục đích phục hồi hoàn toàn cho Người được bảo hiểm.

 1. Bệnh/tình trạng có sẵn

Là bất kỳ bệnh/tình trạng có trước ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày nâng cấp chương trình bảo hiểm, tùy theo ngày nào muộn hơn và:

 • Người được bảo hiểm đã được bác sỹ chẩn đoán; hoặc
 • Đã nhận được đơn thuốc, tư vấn hoặc điều trị; hoặc
 • Bên mua bảo hiểm và/hoặc người được bảo hiểm lẽ ra nên biết về bệnh/tình trạng y tế đó theo đánh giá của Bác sỹ tế độc lập của MIC; hoặc
 • Người được bảo hiểm đã xuất hiện những triệu chứng nhưng chưa đi khám tư vấn của một bác sỹ.
 1. Bệnh/tình trạng liên quan

Là bất kỳ triệu chứng, bệnh tật, thương tật hoặc đau ốm nào có một hoặc những đặc điểm sau:

 • Bệnh/tình trạng y tế do hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bệnh/tình trạng có sẵn; hoặc
 • Bệnh/tình trạng y tế của bệnh lý nền (bệnh, thương tật hoặc ốm đau) được biết đến rộng rãi là giống với bệnh lý nền có thể gây ra bệnh/tình trạng có sẵn; hoặc
 • Các yếu tố rủi ro được biết đến rộng rãi hay trực tiếp là liên quan đến bệnh/tình trạng y tế có thể gây ra bệnh/tình trạng có sẵn hoặc có thể phát sinh từ bệnh/ tình trạng bệnh có sẵn.
 1. Hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai

Là việc sử dụng công nghệ y tế để tăng số lượng trứng trong quá trình rụng trứng hoặc để mang một tinh trùng và một trứng, hoặc nhiều trứng lại gần nhau, nhờ đó tăng cơ hội thụ thai. Điều này bao gồm thụ tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) hoặc sử dụng bất kỳ hình thức điều trị nào để làm rụng trứng hoặc làm tăng rụng trứng. Hỗ trợ thụ thai/Hỗ trợ mang thai bao gồm cả mang thai hộ.

 1. Ung thư

Là khối u, các biểu mô hoặc tế bào ác tính, với đặc trưng là sự phát triển và lây lan không kiểm soát của các tế bào ác tính và có sự xâm lấn của các biểu mô.

 1. Bệnh/dị tật bẩm sinh

Là bất kỳ khiếm khuyết, bệnh, thương tật, dị tật di truyền, cơ thể, sinh hóa hoặc chuyển hóa, có thể do di truyền hoặc do ảnh hưởng trong quá trình mang thai hoặc mắc phải trước/trong khi sinh mà có thể có biểu hiện rõ ràng hoặc không rõ ràng ngay khi sinh, và có thể xuất hiện và được chẩn đoán sau này.

MIC có quyền sử dụng danh mục trong tài liệu ICD “Phân loại bệnh tật quốc tế” về dị tật bẩm sinh, dị dạng, và bất thường nhiễm sắc thể.

 1. Bệnh/tình trạng giai đoạn cuối

Là chẩn đoán kết luận của bệnh là không thể chữa khỏi, tiến triển bệnh đến mức phải từ chối điều trị tích cực để điều trị các triệu chứng và chăm sóc giảm nhẹ, đồng khởi khả năng sẽ dẫn đến tử vong của người được bảo hiểm trong vòng mười hai (12) tháng. Chẩn đoán này phải được bác sỹ tại bệnh viện xác nhận. Bệnh giai đoạn cuối không bao gồm HIV, AIDS.

Điều 4. Các thuật ngữ về dịch vụ y tế

 1. Bác sỹ điều trị thay thế

Là người không phải Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm hoặc một thành viên trong gia đình bao gồm bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, anh, chị, em, anh chị em dâu/rể, vợ/chồng hoặc con cái của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm đã đăng ký và đủ điều kiện hành nghề châm cứu, trị liệu thần kinh cột sống, vi lượng đồng căn, nắn xương, y học cổ truyền Trung Quốc, y học cổ truyền Việt Nam hoặc tư vấn về dinh dưỡng do cơ quan có thẩm quyền tại nơi điều trị cấp phép.

 1. Bác sỹ

Là người có bằng cấp chính về tây y và phẫu thuật của một trường y được công nhận và được cấp giấy phép hành nghề y bởi cơ quan có thẩm quyền tại nơi thực hiện điều trị. Bác sỹ không phải là Người được bảo hiểm hoặc bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, anh chị em, anh chị em dâu/rể, vợ chồng, con cái của Người được bảo hiểm hoặc Bên mua bảo hiểm.

"Trường y được công nhận" có nghĩa là một trường y khoa được liệt kê trong Danh bạ Thế giới về các Trường Y, có hợp tác với Liên đoàn Giáo dục Y tế Thế giới (WFME) và Tổ chức phát triển Đào tạo và Nghiên cứu Y tế Quốc tế (FAIMER).

Đối với việc điều trị tại Việt Nam, bác sỹ phải được đào tạo trong lĩnh vực y khoa, được đăng ký, ủy quyền và cấp phép hành nghề đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 1. Bác sỹ nha khoa

Là người không phải là Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm hoặc người thân của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm bao gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, anh/chị/em ruột, dâu, rể, vợ/chồng, con cái, được pháp luật tại quốc gia nơi thực hiện việc điều trị công nhận, có bằng cấp chính thức về nha khoa sau khi theo học tại một trường có chuyên ngành đào tạo về nha khoa, được cấp phép hoặc/và đăng ký hợp pháp để cung cấp dịch vụ điều trị nha khoa.

 1. Bác sỹ độc lập

Là một bên thứ ba do Bên mua bảo hiểm và MIC thống nhất chỉ định để tư vấn về các chứng từ y tế liên quan đến hồ sơ bồi thường của Người được bảo hiểm, hoặc để tiến hành khám, kiểm tra tình trạng của Người được bảo hiểm trong hồ sơ khiếu nại và cung cấp cho hai bên một báo cáo y tế độc lập.

 1. Cố vấn y tế

Là đội ngũ cố vấn bồi thường, cố vấn y tế của MIC hoặc của nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện việc quản lý/đánh giá để chi trả bồi thường cho Người được bảo hiểm.

 1. Nhà cung cấp dịch vụ

Là các bên thứ ba được MIC chỉ định giải quyết hồ sơ bồi thường, cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế và hồi hương hoặc các đơn vị khác mà MIC thuê ngoài để hỗ trợ thực hiện các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm

 1. Điều dưỡng

Là người có bằng cấp về y tá hoặc điều dưỡng, đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và được phép hành nghề tại nơi thực hiện điều trị.

 1. Chuyên gia vật lý trị liệu

Là người có bằng cấp và được cấp phép hành nghề chuyên gia vật lý trị liệu tại quốc gia nơi thực hiện điều trị. Chuyên gia vật lý trị liệu không phải là Người được bảo hiểm/Bên mua bảo hiểm hoặc bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, anh chị em, anh/chị/em dâu rể, vợ chồng, con cái của Người được bảo hiểm/Bên mua bảo hiểm.

 1. Điều trị

Là phẫu thuật hoặc quy trình y tế được thực hiện bởi một bác sỹ, được gọi là điều trị thông thường, bao gồm:

 • Quy trình chẩn đoán bệnh/tình trạng y tế;
 • Điều trị nội trú;
 • Điều trị trong ngày;
 • Điều trị ngoại trú.

Tất cả các điều trị nêu trên sẽ tuân theo các quyền lợi được bảo hiểm quy định trong bảng quyền lợi đính kèm Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm của Người được bảo hiểm.

MIC định nghĩa phương pháp điều trị thông thường là phương pháp điều trị:

 • Được sử dụng tốt nhất theo thông lệ y tế và được ứng dụng rộng rãi; và
 • Về mặt lâm sàng, mức độ cần thiết là phù hợp với: loại điều trị, tần suất, mức độ, thời gian và cơ sở hoặc địa điểm điều trị; và
 • Được chứng minh là có hiệu quả đối với bệnh/tình trạng y tế của Người được bảo hiểm thông qua bằng chứng lâm sàng được kiểm chứng và công bố trong các tạp chí y khoa có bình duyêt;
 • Đã được Viện Quốc gia về Sức khỏe và chăm sóc y tế (NICE) hoặc Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt như một phương pháp điều trị sử dụng trong thực hành y khoa thông thường.

Nếu phương pháp điều trị là thuốc, thì thuốc phải:

 • Được cấp phép sử dụng bởi Bộ Y tế Việt Nam khi người được bảo hiểm điều trị tại Việt Nam, hoặc Cơ quan quản lý Thuốc Châu Âu khi người được bảo hiểm chữa trị ở Châu Âu hoặc Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA nếu Người được bảo hiểm chữa trị tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới; và
 • Thuốc phải được sử dụng theo giấy cấp phép và có số đăng ký là thuốc.

Điều trị thông thường cũng sẽ áp dụng cho việc sử dụng thiết bị y tế hoặc vật tư tiêu hao liên quan.

 1. Điều trị nội trú

Là việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm tại bệnh viện mà Người được bảo hiểm phải nằm viện qua một hay nhiều hơn một đêm. Không bao gồm tất cả các hình thức điều trị thay thế.

 1. Điều trị thay thế

Là việc khám và điều trị do chuyên gia vật lý trị liệu hoặc bác sỹ điều trị thay thế thực hiện hoặc kê đơn như chỉnh hình, nắn xương, vi lượng đồng căn, điều trị bằng châm cứu, y học cổ truyền Trung Quốc và y học cổ truyền Việt Nam. Quyền lợi này và mức giới hạn được ghi rõ trong bảng quyền lợi theo từng chương trình bảo hiểm tại mục “Điều trị thay thế”.

 1. Điều trị trong ngày

Là việc điều trị hợp lệ (không bao gồm điều trị ngoại trú) tại bệnh viện (với điều kiện có giấy xuất viện hoặc phiếu điều trị trong ngày của bệnh viện) và Người được bảo hiểm cần được theo dõi về mặt y tế sau điều trị nhưng không phát sinh giường bệnh qua đêm. Quyền lợi này không bao gồm tất cả các hình thức điều trị thay thế.

 1. Điều trị ngoại trú

Là việc điều trị được thực hiện bởi bác sỹ bằng cách sử dụng dịch vụ bác sỹ tư vấn trực tuyến, dịch vụ thăm khám từ xa, điều trị tại phòng khám, phòng tư vấn hoặc tại bệnh viện trong đó Người được bảo hiểm không phát sinh giường bệnh. Để tránh nhầm lẫn, các điều trị thay thế được chi trả theo quyền lợi điều trị ngoại trú sẽ được quy định tại Bảng quyền lợi và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 1. Quá trình chẩn đoán bệnh

Là các lần khám và hội chẩn cần thiết để đưa ra chẩn đoán cho việc điều trị hợp lệ khi xuất hiện các triệu chứng.

 1. Điều trị hợp lệ

Là những điều trị và chi phí được bảo hiểm theo hợp đồng của Người được bảo hiểm. Để xác định việc điều trị hoặc chi phí có thuộc phạm vi được bảo hiểm hay không phải căn cứ trên toàn bộ các phần/nội dung của hợp đồng bảo hiểm và tuân thủ theo tất cả các điều khoản điều kiện, các quyền lợi và điểm loại trừ bảo hiểm được quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.

 1. Cấp cứu

Là tình trạng y tế cấp tính đột ngột, bất ngờ, khẩn cấp, gây đe dọa nghiêm trọng hoặc đe dọa tới tính mạng của Người được bảo hiểm, đòi hỏi phải được phẫu thuật hoặc chăm sóc y tế ngay lập tức để tránh tử vong hay thương tật vĩnh viễn hoặc mất toàn bộ chức năng không thể phục hồi.

 1. Thử nghiệm

Là phương pháp điều trị hoặc thuốc, theo đánh giá của MIC, tính an toàn và hiệu quả chưa được xác định đồng thời thiếu các nghiên cứu lâm sàng dựa trên bằng chứng chính thống. Các phương pháp điều trị hoặc thuốc không được các tổ chức y tế chuyên nghiệp công nhận là phù hợp với thông lệ thực hành y tế. Định nghĩa này cũng bao gồm thiết bị được sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được xác định theo giấy phép của họ hoặc đang được tìm tòi, nghiên cứu hoặc thử nghiệm.

 1. Dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu hoặc hồi hương

Là việc di chuyển Người được bảo hiểm từ bệnh viện này đến bệnh viện khác có thiết bị y tế cần thiết cho việc điều trị tại cùng quốc gia nơi Người được bảo hiểm đang bị ốm hoặc tại một quốc gia lân cận (vận chuyển y tế cấp cứu) hoặc đưa Người được bảo hiểm trở lại quốc gia cư trú chính hoặc quê hương của họ (hồi hương). Dịch vụ này bao gồm bất kể điều trị y tế cần thiết nào do công ty cứu trợ được MIC chỉ định để vận chuyển người bệnh.

 1. Bệnh viện

Là cơ sở điều trị y tế có giấy phép hoạt động là bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm chuyên khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ điều trị y tế đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau:

 • Dịch vụ chính là tiếp nhận, chăm sóc và điều trị nội trú người bệnh đau ốm, thương tật;
 • Cung cấp dịch vụ y tá chăm sóc hai mươi bốn (24) giờ trong ngày;
 • Có tối thiểu một nhân viên là bác sỹ có giấy phép hành nghề phù hợp trực khám chữa bệnh tại bất kỳ thời điểm nào;
 • Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật cơ bản;
 • Không phải là trung tâm điều dưỡng, nhà nghỉ dưỡng, an dưỡng tại nhà, viện dưỡng lão, trung tâm điều trị lạm dụng chất gây nghiện, cai nghiện cho người nghiện rượu hay ma túy.
 1. Danh mục bệnh viện, cơ sở y tế bảo lãnh viện phí

Là mạng lưới bệnh viện, cơ sở y tế có thỏa thuận hợp tác với MIC, được cập nhật thường xuyên trên hệ thống trang web chính thức của MIC. Nếu Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm chọn bất kỳ bệnh viện nào trong danh mục bệnh viện bảo lãnh, các chi phí cho việc điều trị nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm của Người được bảo hiểm sẽ được MIC thanh toán trực tiếp với bệnh viện, miễn là Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã thông báo trước cho MIC về việc điều trị.

Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm vẫn chịu các khoản đồng chi trả, mức khấu trừ năm nếu có và các khoản này sẽ được thanh toán trực tiếp với bệnh viện tại thời điểm điều trị. Lưu ý rằng đối với một số chi phí như: điện thoại, báo chí, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải tự thanh toán cho bệnh viện ở thời điểm xuất viện.

Lưu ý: khi Người được bảo hiểm điều trị cho một bệnh/tình trạng y tế không được bảo hiểm theo các điều kiện điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ phải tự chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh cho việc điều trị này khi ra viện.

Người được bảo hiểm nên sử dụng bệnh viện trong danh mục bảo lãnh này trừ trường hợp cấp cứu không thể sử dụng được.

 1. Phòng chăm sóc đặc biệt

Là khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, thực hiện điều trị tích cực 24/24 giờ cho các bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng, được trang bị đầy đủ để cung cấp dịch vụ y tá chăm sóc đặc biệt và dịch vụ chăm sóc y tế đặc biệt và các dịch vụ này không có ở những khu vực khác trong bệnh viện.

 1. Giới hạn trọn đời

Là tổng số tối đa (bằng tiền hoặc số lần khám) của tất cả các quyền lợi bảo hiểm được chi trả và phải trả cho Người được bảo hiểm trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm cho việc điều trị bệnh/tình trạng y tế của Người được bảo hiểm.

 1. Dịch vụ y tế cần thiết

Là bất kỳ khám, điều trị, xét nghiệm, thuốc men hoặc điều trị nội trú, điều trị trong ngày hoặc điều trị ngoại trú tại bệnh viện với điều kiện:

 • Cần thiết cho việc kiểm soát trình trạng bệnh hay thương tật của Người được bảo hiểm;
 • Không được vượt quá mức độ cần thiết để đảm bảo dịch vụ chăm sóc y tế an toàn, đầy đủ và phù hợp về phạm vi, thời gian hoặc mức độ;
 • Được bác sỹ chỉ định; và
 • Phù hợp với các tiêu chuẩn y khoa được chấp nhận rộng rãi.
 1. Đơn thuốc

Là các loại thuốc và bông, băng gạc cho điều trị được bác sỹ kê đơn để điều trị bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Để tránh nhầm lẫn, đơn thuốc sẽ không bao gồm vitamin, thuốc bổ, thực phẩm chức năng, các loại thuốc không kê đơn, các loại thảo dược hoặc thuốc đông y, thuốc y học cổ truyền kể cả khi được bác sỹ kê đơn.

 1. Chi phí y tế hợp lý và hợp lệ (R&C)

Là các khoản phí hoặc chi phí cần thiết về mặt y tế phát sinh cho việc điều trị, chăm sóc y tế, dịch vụ và/hoặc vật tư sẽ được MIC coi là thông thường và hợp lý, không vượt quá mức phí chung cho việc điều trị y tế, dịch vụ và/hoặc vật tư tương tự trong phạm vi quốc gia và không bao gồm các chi phí hoặc lệ phí mà nếu không có bảo hiểm này thì sẽ không phát sinh.

Các chi phí được thanh toán cho các dịch vụ y tế hoặc điều trị khi MIC cho là hợp lý, hợp lệ và phải thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh/tình trạng y tế của Người được bảo hiểm. Các chi phí này không được cao hơn mức chi phí chung của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khác có quy mô tương tự tại địa phương, được chi cho việc điều trị, dịch vụ hoặc vật tư y tế tương tự hoặc tương đương cho các cá nhân có cùng giới tính, độ tuổi, đối với bệnh, đau ốm hoặc thương tích tương tự.

Chi phí hợp lý và hợp lệ (R&C) sẽ được tính toán dựa trên chi phí trung bình của việc điều trị trong danh mục áp dụng cho chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm tại quốc gia hoặc khu vực nhận điều trị. Trong trường hợp không có trong danh mục hoặc không tồn tại chi phí thương lượng tại các bệnh viện trong danh mục hoặc việc điều trị không có sẵn trong một bệnh viện thuộc danh mục, MIC sẽ tính toán dựa trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm toàn cầu, được chứng minh bằng thông tin thống kê từ bộ y tế của chính phủ và thông tin thu thập từ chuyên gia y tế độc lập và bác sỹ phẫu thuật hành nghề tại quốc gia hoặc khu vực được điều trị.

Để tránh nhầm lẫn khi so sánh điều trị, MIC cũng sẽ xem xét mức độ phức tạp của thủ tục và tiêu chuẩn của cơ sở y tế nơi điều trị. Nếu việc điều trị của Người được bảo hiểm yêu cầu nhiều hơn một chuyên gia hoặc bác sỹ phẫu thuật bao gồm các trợ lý phẫu cùng có mặt trong một ca phẫu thuật, MIC sẽ xem xét có cần thiết về mặt y tế hay không cho việc phẫu thuật hay bệnh/tình trạng y tế đó theo yêu cầu chuyên môn khác nhau và mức độ phức tạp của dịch vụ cung cấp, toàn bộ các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào về ý kiến ​​giữa cố vấn y tế hoặc bác sỹ của MIC và bác sỹ của Người được bảo hiểm, ý kiến của cố vấn y tế hoặc bác sỹ của MIC sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. Danh mục phẫu thuật

Là tài liệu liệt kê danh sách các phẫu thuật mà MIC sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm và phân loại chúng theo độ phức tạp và được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia mà Người được bảo hiểm đang điều trị.

 1. Phẫu thuật

Phương pháp khoa học sử dụng kỹ thuật chuyên khoa hay quy trình chuyên môn đặc biệt để chẩn đoán, điều trị bệnh tật, tai biến trong quá trình mang thai, tai nạn có sử dụng thuốc gây mê được mà bác sỹ phẫu thuật sử dụng gây tê hoặc biện pháp gây mê. Bác sỹ phẫu thuật phải có giấy phép hành nghề phẫu thuật hợp pháp và có quyết định chỉ định phẫu thuật của lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục phẫu thuật áp dụng cần tuân thủ quy định của các cơ quan có thẩm quyền y tế nước sở tại hay nước điều trị ban hành.

Tại Việt Nam, danh mục các phẫu thuật được bảo hiểm theo danh mục phẫu thuật do Bộ Y tế Việt Nam ban hành.

 1. Thời gian chờ

Đề cập đến khoảng thời gian mà quyền lợi bảo hiểm sẽ không được chi trả, được tính từ ngày chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm có hiệu lực, hoặc ngày nâng cấp chương trình, tính theo ngày nào muộn hơn. Thời gian chờ được quy định tại bảng quyền lợi và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm áp dụng cho chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm.

 1. Hạn mức bảo hiểm tối đa năm

Là tổng số tiền tối đa được nêu trong bảng quyền lợi áp dụng cho chương trình bảo hiểm mà MIC sẽ trả cho năm bảo hiểm liên quan. Tất cả các quyền lợi được trả trong năm bảo hiểm sẽ được tính vào hạn mức bảo hiểm tối đa năm.

 1. Một lần khám

Dùng để chỉ từng lần tách biệt mà Người được bảo hiểm đến một cơ sở y tế tại một thời điểm nhất định và đến gặp một bác sỹ và được tư vấn hoặc điều trị cho một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm.

 1. Phương pháp chuẩn đoán hình ảnh nâng cao

Là các phương pháp bao gồm: chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp cắt lớp phát xạ (PET) được bác sỹ chuyên khoa chỉ định để chẩn đoán hoặc đánh giá tình trạng bệnh.

Điều 5. Đối tượng tham gia bảo hiểm

-  Người Việt Nam sống và làm việc tại Việt Nam; hoặc

-  Học sinh, sinh viên Việt Nam học tập toàn thời gian ở nước ngoài; hoặc

-  Người Việt Nam đang làm việc tạm thời ở nước ngoài và sẽ trở về Việt Nam; hoặc

-  Người nước ngoài sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Người được bảo hiểm phải từ đủ mười lăm (15) ngày tuổi trở lên và không quá bảy mươi (70) tuổi tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm mới đủ điều kiện được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này. Đối với những người cư trú bên ngoài Việt Nam (không bao gồm các Quốc gia bị cấm vận), phải được MIC chấp thuận bằng văn bản về việc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 

 1. Người được bảo hiểm từ mười lăm (15) ngày tuổi đến đủ năm (5) tuổi 

Trẻ em từ mười lăm (15) ngày tuổi đến năm (5) tuổi tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm phải tham gia cùng cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo cùng một chương trình bảo hiểm hoặc với chương trình bảo hiểm thấp hơn của cha/mẹ hoặc người giám hộ theo quy tắc bảo hiểm này. Vào các ngày tái tục hợp đồng tiếp theo, hợp đồng phải được tái tục cùng với cha/mẹ hoặc người giám hộ cho đến ngày tái tục trẻ đủ năm (5) tuổi.

 1. Người được bảo hiểm từ sáu (6) đến đủ mười bảy (17) tuổi 

Trẻ em từ sáu (6) tuổi đến mười bảy (17) tuổi đủ điều kiện được tham gia bảo hiểm mà không cần phải có cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tham gia bất kỳ hợp đồng bảo hiểm sức khỏe toàn cầu nào. Tuy nhiên, Bên mua bảo hiểm phải là cha/mẹ hoặc người giám hộ từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên.

 1. Người được bảo hiểm từ mười tám (18) đến đủ bảy mươi (70) tuổi 

Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể được cấp cho chính người được bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia từ bảy mươi (70) tuổi hoặc trước đó, MIC đồng ý tái tục liên tục đến khi Người được bảo hiểm tám mươi tư (84) tuổi.                                                                                                            

 1. Người được bảo hiểm ở ngoài lãnh thổ Việt Nam

 

Người được bảo hiểm đang cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam thì quốc tịch của người được bảo hiểm đó phải là người Việt Nam.

 

Điều 6. Phạm vi bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm này chi trả những chi phí phát sinh do Người được bảo hiểm phải tiến hành những điều trị cần thiết về mặt y tế và thuộc phạm vi bảo hiểm do bác sỹ tiến hành. MIC sẽ chỉ thanh toán cho:

 • Những chi phí y tế thực tế hợp lý hợp lệ dựa trên chẩn đoán cuối cùng về bệnh của Người được bảo hiểm, theo giới hạn tối đa tương ứng trong bảng quyền lợi bảo hiểm liệt kê trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Lưu ý: nếu các chi phí phát sinh vượt quá giới hạn tối đa của quyền lợi bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ phải trả phần chênh lệch đó;
 • Các chi phí khám, chi phí xét nghiệm hoặc các dịch vụ y tế hợp lý và hợp lệ khác. Nếu những chi phí khám, xét nghiệm hoặc các dịch vụ y tế khác cao hơn mức hợp lý và hợp lệ thì MIC sẽ chỉ thanh toán cho phần hợp lý và hợp lệ và Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho phần còn lại;
 • Những chi phí cho các dịch vụ không bị loại trừ bởi những điều khoản của quy tắc bảo hiểm này;
 • Những chi phí phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm;
 • MIC chi trả cho việc điều trị cho bệnh/tình trạng y tế có sẵn mà đã được thông báo chi tiết cho MIC trước khi chấp nhận bảo hiểm ngoại trừ việc điều trị có liên quan đến bệnh/tình trạng y tế đã và đang bị loại trừ hoặc đang trong thời gian chờ bởi MIC hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm nào trước đó. 

Điều 7. Quyền lợi bảo hiểm

Khi áp dụng mức khấu trừ năm và đồng chi trả, MIC sẽ áp dụng mức khấu trừ năm trước và sau đó áp dụng đồng chi trả đối với phần còn lại quyền lợi được bảo hiểm. 

Thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm và thời gian chờ được quy định cụ thể trong bảng quyền lợi. Các điểm loại trừ của chương trình bảo hiểm được quy định tại Phần 5- LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN.

Lưu ý: trong các trường hợp điều trị không cấp cứu, trước khi tiến hành điều trị MIC khuyến nghị Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm thông báo cho MIC và được MIC xác nhận bằng văn bản các chi phí điều trị thuộc phạm vi chi trả theo Quy tắc bảo hiểm để tránh phát sinh các chi phí điều trị không mong muốn. 

Đối với đề nghị bảo lãnh viện phí cho điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC sẽ gửi thông báo cho cho nhà cung cấp dịch vụ về chi phí hợp lý và hợp lệ cho việc điều trị đó. Vui lòng xem Phần 6- “QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ”.

 1. Quyền lợi điều trị nội trú 
 2. Hạn mức bảo hiểm tối đa năm:MIC sẽ trả đến hạn mức bảo hiểm tối đa năm được quy định cho mỗi Người được bảo hiểm trong mỗi năm hợp đồng. Tất cả các quyền lợi được chi trả trong năm hợp đồng sẽ được tính vào hạn mức bảo hiểm tối đa năm của hợp đồng bảo hiểm.
 3. Phạm vi địa lý được bảo hiểm:là khu vực địa lý mà Người được bảo hiểm có thể lựa chọn để được điều trị. Người được bảo hiểm chọn phạm vi địa lý tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Phạm vi địa lý được bảo hiểm được quy định cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các sửa đổi bổ sung (nếu có).

 

 

 1. Tiền phòng/ngày:theo những giới hạn tại bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí tiền phòng theo loại phòng hoặc giới hạn ngày nằm viện trong bảng quyền lợi áp dụng cho Người được bảo hiểm và tiền ăn tại bệnh viện bao gồm các bữa ăn tiêu chuẩn do bệnh viện cung cấp mỗi ngày cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện. Loại phòng được hưởng tùy thuộc vào sự lựa chọn chương trình bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm. Trong đó:

- Chương trình bảo hiểm 1 đến chương trình 3: phòng đôi với phòng tắm chung hoặc tương đương; 

 • Chương trình bảo hiểm 4 đến chương trình 9: phòng đơn tiêu chuẩn với phòng tắm riêng.  

Tiền phòng và tiền ăn của bệnh viện bao gồm các bữa ăn tiêu chuẩn do bệnh viện cung cấp cho mỗi ngày bệnh nhân nội trú tại bệnh viện.

Nếu Người được bảo hiểm lựa chọn loại phòng điều trị có chi phí cao hơn loại phòng tiêu chuẩn như đã đề cập trên bảng quyền lợi thì Người được bảo hiểm phải trả tiền phòng chênh lệch. Nếu do việc nâng cấp phòng làm phát sinh hoặc tăng thêm chi phí y tế thì Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho phần phụ trội này. Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có thể thông báo với MIC trước khi nhập viện để tránh phải tự thanh toán các chi phí không cần thiết.

 1. Chi phí phòng cho nhân thân:MIC sẽ thanh toán tới giới hạn số tiền được ghi trong bảng quyền lợi - mục “Chi phí phòng cho nhân thân” khi người thân ở trong cùng phòng bệnh viện với Người được bảo hiểm khi Người được bảo hiểm đang điều trị nội trú tại bệnh viện thuộc phạm vi địa lý được bảo hiểm.  
 2. Điều trị trong ngày:MIC sẽ thanh toán các chi phí điều trị trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm phòng bệnh và điều dưỡng, với điều kiện về mặt y tế việc điều trị này không yêu cầu bệnh nhân phải ở lại qua đêm và có giấy xuất viện và/hoặc phiếu điều trị trong ngày được cấp cùng với bảng kê chi tiết điều trị có thể hiện tiền giường bệnh.
 3. Điều dưỡng chăm sóc, thuốc theo toa và vật tư: MIC sẽ thanh toán chi phí điều dưỡng, thuốc theo toa và quần áo bệnh viện phát sinh từ khi nhập viện để điều trị đến khi xuất viện.
 4. Phòng phẫu thuật, thuốc men & quần áo phẫu thuật:MIC sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật phát sinh cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.
 5. Chẩn đoán hình ảnh nâng cao bao gồm chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp phát xạ (MRI, CT & PET):MIC sẽ thanh toán phí chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ và các kỹ thuật hình ảnh y tế cần thiết cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện. 
 • Chăm sóc đặc biệt, chăm sóc mạch vành, chăm sóc tích cực (ICU, CCU, HDU):MIC sẽ thanh toán chi phí phòng chăm sóc đặc biệt trong thời gian Người được bảo hiểm nhập viện để điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm.
 • Chi phí phẫu thuật bao gồm cả gây mê:MIC sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật và gây mê cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm từ khi nhập viện đến khi xuất viện.
 1. Phẫu thuật chỉnh hình:MIC sẽ thanh toán cho phẫu thuật chỉnh hình ban đầu chỉ khi điều đó là cần thiết về mặt y tế và tuân theo những điều kiện sau:
 • Phẫu thuật tái tạo được thực hiện để phục hồi chức năng sau một tai nạn hoặc sau phẫu thuật đối với bệnh/tình trạng y tế được bảo hiểm, trong trường hợp tai nạn hoặc phẫu thuật này xảy ra trong thời hạn bảo hiểm; và
 • Phải được thực hiện ở giai đoạn thích hợp về mặt y tế sau tai nạn hoặc phẫu thuật; và
 • Được MIC đồng ý bằng văn bản với chi phí điều trị trước khi thực hiện.
 • Phí tư vấn của bác sỹ chuyên khoa: MIC sẽ thanh toán chi phí tư vấn của bác sỹ chuyên khoa đối với việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm từ khi nhập viện đến khi xuất viện. Đây phải là các chi phí hơp lý và hợp lệ và phù hợp với kết luận bệnh cuối cùng của bác sỹ.
 1. Xétnghiệm chẩn đoán, chụp X-quang: MIC sẽ thanh toán phí chi phí xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm để chẩn đoán cho các điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.  
 2. Dịch vụ cấy ghép nội tạng và tủy xương:MIC sẽ thanh toán cho việc cấy ghép thận, tim, gan, phổi hoặc tủy xương cần thiết do tình trạng y tế được bảo hiểm miễn là (các) bộ phận được cấy ghép này từ một người thân (bao gồm từ bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, anh trai, anh rể, chị gái, chị dâu, vợ/chồng hoặc con) hoặc từ một nguồn đóng góp được chứng nhận và xác minh. Bảo hiểm này không bao gồm chi phí thu/mua nội tạng của người hiến, vận chuyển nội tạng, chi phí quản lý nào phát sinh hoặc bất kỳ chi phí nào cho người hiến tặng.
 3. Điều trị tâm thần (thời gian chờ là 10 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí điều trị nội trú bởi bác sỹ tâm thần.
 4. Bộ phận giả bên trong cơ thể, thiết bị phẫu thuật và thiết bị y tế: MIC sẽ thanh toán các bộ phận giả bên trong cơ thể, chi phí thiết bị phẫu thuật và y tế phát sinh cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm phát sinh từ khi nhập viện đến khi xuất viện.
 5. Các phương pháp điều trị phục hồi chức năng tại chỗ: MIC sẽ bảo hiểm cho các điều trị nội trú được thực hiện bởi chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia trị liệu cơ năng, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ được bác sỹ chuyên khoa khuyến nghị và cần thiết về mặt y tế sau khi Người được bảo mắc phải một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm như đột quỵ hoặc chấn thương. Việc điều trị chỉ được chi trả khi được đồng ý trước bằng văn bản của MIC và mỗi tình trạng y tế cần phải điều trị theo phương pháp này có giá trị trong vòng 28 ngày.

MIC chỉ trả cho việc phục hồi khi:

 • Bắt đầu trong vòng hai mươi tám (28) ngày sau khi kết thúc điều trị tại Bệnh viện đối với bệnh/tình trạng y tế được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Phát sinh từ tình trạng y tế yêu cầu nhập viện hoặc cần phải thực hiện do nguyên nhân từ việc điều trị bệnh/tình trạng y tế đó;
 • Không thể thực hiện theo điều trị ngoại trú.
 1. Điều dưỡng tại nhàhoặc trong nhà dưỡng lão: MIC sẽ chỉ thanh toán chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc trong viện dưỡng lão khi đáp ứng các điều kiện sau:
 • Sau khi Người được bảo hiểm xuất viện nơi họ được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt do tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm; và
 • Được MIC đồng ý trước bằng văn bản việc chăm sóc là cần thiết và thích hợp về mặt y tế; và
 • Được bác sỹ điều trị xác nhận cần tiếp tục điều trị cho bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã phải nhập viện; và
 • Khi các dịch vụ tương tự là cần thiết về mặt y tế chứ không phải cho nhu cầu sinh hoạt tại nhà.

Để tránh nhầm lẫn, các khoản phí này cần được ghi rõ là chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc viện dưỡng lão.

Đối với bệnh/tình trạng giai đoạn cuối, quyền lợi này chỉ được thanh toán theo quyền lợi “Chăm sóc giai đoạn cuối” và không vượt quá các giới hạn áp dụng cho quyền lợi đó.

 1. Điều trị phục hồi nha khoa khẩn cấpdo tai nạn: MIC sẽ thanh toán cho điều trị ban đầu cần thiết trong vòng mười (10) ngày sau khi răng tự nhiên bị tổn thương do tác động bên ngoài gây ra với điều kiện điều trị đó được thực hiện bởi bác sỹ nha khoa và Người được bảo hiểm được bảo hiểm liên tục theo hợp đồng từ trước khi tai nạn xảy ra.
 2. Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện & sau khi xuất viện 
 3. Điều trị trước khi nhập viện (90 ngày trước khi nhập viện): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho một (1) lần khám chữa bệnh chuyên khoa, xét nghiệm và thuốc cần thiết theo chỉ định của bác sỹ tương đương với một lần điều trị ngoại trú trong vòng chín mươi (90) ngày trước khi nhập viện, với điều kiện: 
 • Việc điều trị trước khi nhập viện được bảo hiểm theo chương trình của Người được bảo hiểm;
 • Việc điều trị nội trú là kết quả trực tiếp của lần khám ngoại trú này.
 1. Điều trị sau khi xuất viện (90 ngày sau khi xuất viện):căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chỉ thanh toán cho việc tái khám và điều trị ngoại trú một (1) lần sau một điều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, khi việc tái khám này được chỉ định bởi bác sỹ điều trị nội trú hoặc một bác sỹ chuyên khoa được chỉ định với điều kiện việc tái khám và điều trị này diễn ra trong vòng chín mươi (90) ngày ngay sau khi xuất viện tại chính bệnh viện mà Người được bảo hiểm đã điều trị nội trú hoặc phẫu thuật.
 2. Quyền lợi điều trị ung thư và chạy thận nhân tạo

Căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị ung thư và chạy thận nhân tạo như một phần của điều trị nội trú hoặc ngoại trú hoặc điều trị trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm tại một cơ sở y tế hợp lệ.

 1. Quyền lợi điều trị ung thư

MIC sẽ thanh toán các chi phí hợp lý và hợp lệ mà Người được bảo hiểm phải trả cho việc điều trị ung thư tích cực cần thiết về mặt y tế khi được chẩn đoán bởi bác sỹ chuyên khoa ung thư.

Sau khi quá trình điều trị ung thư tích cực đã hoàn thành và Người được bảo hiểm hoàn toàn thuyên giảm, mọi thăm khám, thuốc men, giám sát hoặc theo dõi sẽ được thanh toán theo quyền lợi ngoại trú miễn là Người được bảo hiểm vẫn được bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này và căn cứ theo chi tiết của quyền lợi trong chương trình của Người được bảo hiểm.

Việc điều trị ung thư tích cực bao gồm các điều trị sau đây:

 1. iĐiều trị bằng thuốc

Các liệu pháp điều trị bằng thuốc được sử dụng để tiêu diệt các tế bào ung thư bao gồm các liệu pháp sinh học, hóa trị và/hoặc điều trị bằng thuốc sinh học để ngăn ngừa sự tái phát của ung thư. MIC sẽ chi trả nếu:

 • Thuốcđược sử dụng theo đúng giấy phép và liều lượng; và
 • Thuốc được sử dụng phải an toàn và hiệu quả dựa trên các nghiên cứu có bằng chứng đã được thực hiện.

Các loại thuốc MIC đồng ý chi trả sẽ thay đổi theo thời gian để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong giấy phép thuốc. Trong mọi trường hợp, MIC không thanh toán cho việc sử dụng thuốc ngoài nhãn hiệu hoặc kết hợp thuốc khi thuốc đang được sử dụng cho một bệnh/tình trạng y tế khác với bệnh/tình trạng y tế đã được MIC đồng ý bảo hiểm. Người được bảo hiểm cần liên hệ với MIC để biết các phương pháp điều trị mà MIC đồng ý bảo hiểm.

 • Liệu pháp nhắm đích và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Quyền lợi này đề cập đến tất cả các loại phương pháp điều trị ung thư hoạt động trên các gen ung thư, protein hoặc môi trường mô cụ thể góp phần vào sự phát triển và sống sót của ung thư. Điều này bao gồm các phương pháp điều trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở liệu pháp miễn dịch như liệu pháp miễn dịch tế bào lympho T chứa thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR-T), các liệu pháp hormone, bộ điều biến biểu hiện gen (thay đổi cách diễn giải các chỉ dẫn gen từ tế bào ung thư), chất cảm ứng tế bào (khiến các tế bào ung thư trải qua quá trình chết tế bào bình thường), hoặc Điều trị Tế bào Mục tiêu.

 • Các thuốc khác

Bao gồm các loại thuốc tăng cường xương như bisphosphonates hoặc Denosumab và liệu pháp Hormone được sử dụng bằng đường tiêm (ví dụ như goserelin, còn được gọi là Zoladex) với điều kiện Người được bảo hiểm phải sử dụng chúng cùng lúc với liệu pháp hóa trị hoặc sinh học để tiêu diệt các tế bào ung thư được bảo hiểm theo bảo hiểm này.

Thuốc điều trị các tình trạng thứ phát sau ung thư, chẳng hạn như erythropoietin (EPO), trong khi người được bảo hiểm đang điều trị hóa chất mà được chi trả theo bảo hiểm này.

Cụ thể, bất kỳ loại thuốc nào dành cho bệnh nhân hoặc các loại thuốc khác mà bác sỹ kê đơn đều được bảo hiểm như một phần của thuốc kê đơn cho bệnh nhân ngoại trú, nếu có quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm.

 1. Xạ trị

Chi phí xạ trị cả bên ngoài và bên trong, để tiêu diệt các tế bào ung thư trong khu vực được điều trị, kể cả khi nó được sử dụng để giảm đau.

iii. Liệu pháp Chùm tia Proton (PBT)

MIC chỉ bảo hiểm cho liệu pháp Chùm tia Proton trong các trường hợp dưới đây:

 • Ung thư hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) hoặc ung thư thể rắn ác tính ở Người được bảo hiểm từ 21 tuổi trở xuống;
 • U chordomas hoặc chondrosarcomas (loại ung thư cột sống) ở đáy hộp sọ hoặc cột sống cổ (xương cổ) chưa di căn;
 • Ung thư mống mắt, thể mi hoặc các phần màng mạch của mắt (u ác tính màng bồ đào) chưa di căn.

MIC không thanh toán cho các liệu pháp hạt tích điện gia tốc ngoài giới hạn quyền lợi bảo hiểm cho Liệu pháp Chùm tia Proton trong các trường hợp nêu trên.

 1. Xét nghiệm chẩn đoán

Là chi phí cho việc xét nghiệm, sinh thiết, chụp chiếu như siêu âm, chụp X-quang, CT, MRI và PET để chẩn đoán bệnh do bác sỹ chuyên khoa ung thư thu xếp tại bệnh viên hoặc phòng khám chuyên khoa ung thư theo các giới hạn được quy định tại bảng quyền lợi. Trong trường hợp không rõ rằng các xét nghiệm chẩn đoán có liên quan đến ung thư hay không, thì chi phí của các xét nghiệm này sẽ được thanh toán theo phần thích hợp trong quyền lợi “điều trị ngoại trú” nếu Người được bảo hiểm có tham gia quyền lợi ngoại trú.

MIC không thanh toán cho các chi phí sau:

 • Bất kỳ xét nghiệm chẩn đoán hoặc điều trị nào không được coi là cần thiết và phù hợp về mặt lâm sàng;
 • Các xét nghiệm chẩn đoán được sắp xếp bởi bất kỳ người nào khác ngoài bác sỹ ung thư của Người được bảo hiểm;
 • Kiểm tra sàng lọc phòng ngừa;
 • Các biến chứng phát sinh từ các loại thuốc, phẫu thuật mới hoặc thử nghiệm ngay cả khi MIC đã đồng ý bảo hiểm cho chính loại thuốc hay việc phẫu thuật đó;
 • Điều trị dự phòng, chẳng hạn như tầm soát khi người được bảo hiểm không có các triệu chứng của bệnh ung thư. 
 • Điều trị giảm nhẹ nội trú (giai đoạn cuối) cho điều trị ung thư vì chi phí này sẽ được bảo hiểm tại quyền lợi ‘Chăm sóc giai đoạn cuối” theo chi tiết bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm.
 1. Quyền lợi chạy thận nhân tạo

MIC sẽ chi trả các chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm phải chịu để chạy thận nhân tạo thuộc phạm vi bảo hiểm với bệnh suy thận mãn tính được điều trị nội trú, điều trị trong ngày hoặc điều trị ngoại trú bao gồm bất kỳ quá trình theo dõi trước khi nhập viện và sau khi xuất viện và điều trị.

 1. Bệnh/dị tật bẩm sinh 

Trường hợp Người được bảo hiểm được bảo hiểm theo quyền lợi này, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị các bệnh/dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh nếu các bệnh/dị tật đó được chẩn đoán. MIC cũng chi trả cho các chi phí điều trị sau xuất viện với điều kiện các chi phí đó phát sinh trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất viện.

Bất kỳ tình trạng bẩm sinh nào mà không được chứng minh hoặc chẩn đoán trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi sinh sẽ không được bảo hiểm cho dù Người được bảo hiểm đã có biểu hiện lần đầu tiên ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tình trạng bẩm sinh được khai báo tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm sẽ được coi là bệnh/ tình trạng có sẵn.

Quyền lợi này sẽ áp dụng nếu:

 • Bố/mẹ của em bé mới sinh đã được bảo hiểm bởi quy tắc bảo hiểm này trong ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày liên tục trở lên khi em bé được sinh ra; và
 • Em bé mới sinh được thêm vào hợp đồng bảo hiểm của bố/mẹ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày sinh và bố/mẹ phải là Người được bảo hiểm; và
 • Cả bố/mẹ và em bé liên tục được bảo hiểm theo hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực khi thực hiện điều trị;
 • Bố hoặc mẹ đều không điều trị về khả năng sinh sản;
 • Em bé không được thụ thai thông qua biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai;
 • Em bé đã được xuất viện;
 • Em bé không phải là con nuôi hoặc được sinh ra từ người mang thai hộ;
 • Quyền lợi này được chi trả theo chương trình của em bé.

Các điểm loại trừ trong PHẦN 5: LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN cũng được áp dụng với quyền lợi bảo hiểm này. 

 1. Quyền lợi điều trị HIV/AIDS 

Căn cứ chi tiết bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị nội trú trong trường hợp nhiễm vi-rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) hoặc Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do tai nạn lao động hoặc truyền máu. Quyền lợi này có bắt đầu hiệu lực khi các dấu hiệu hoặc triệu chứng của HIV/ AIDS xuất hiện lần đầu tiên sau khi Người được bảo hiểm tham gia liên tục cùng một chương trình bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này trong thời gian 36 tháng, tùy thuộc vào các tiêu chí sau:

 1. Nhiễm HIV do truyền máu, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Việc truyền máu là cần thiết về mặt y tế hoặc được chỉ định là một phần của việc điều trị y tế;
 • Việc truyền máu xảy ra trong thời hạn bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này;
 • Nguồn gốc của việc lây nhiễm xuất phát từ bệnh viện và bệnh viện có khả năng truy dấu vết nguồn gốc của máu bị nhiễm HIV; và
 • Người được bảo hiểm không bị bệnh thiếu máu miền biển (còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh/bệnh thalassemia) hoặc bệnh rối loạn đông máu di truyền (bệnh ưa chảy máu/bệnh  hemophilia). 
 1. Lây nhiễm HIV là hậu quả của tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, trong khi Người được bảo hiểm đang tiến hành công việc chuyên môn bình thường theo đúng nghề nghiệp của người đó tại quốc gia cư trú chính, với điều kiện thoả mãn các yêu cầu sau:
 • Bằng chứng của vụ tai nạn dẫn tới lây nhiễm phải được thông báo cho MIC trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn;
 • Bằng chứng cho thấy tai nạn liên quan đến các nguồn chất lỏng bị nhiễm HIV được xác định;
 • Bằng chứng cho thấy huyết thanh chuyển từ HIV âm tính sang HIV dương tính xảy ra trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau khi tai nạn được ghi nhận. Bằng chứng này phải bao gồm xét nghiệm kháng thể HIV âm tính được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ tai nạn.
 1. Quyền lợi điều trị ngoại trú 
 2. Chi phí bác sỹ đa khoa (không bao gồm khám tại nhà):căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho: 
  • Chi phí tư vấn y khoa của bác sỹ đa khoa tại phòng khám hoặc phòng tư vấn y khoa, hoặc tư vấn qua điện thoại hoặc truy cập dịch vụ khám chữa bệnh từ xa;
  • Quyền lợi Bác sỹ tư vấn trực tuyến/ thăm khám từ xa cung cấp cho Người được bảo hiểm quyền truy cập qua video hoặc tư vấn qua điện thoại với bác sỹ có giấy phép hành nghề mọi lúc, mọi nơi ở Việt Nam của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa được MIC chấp thuận. 
  • Quyền truy cập vào dịch vụ bác sỹ tư vấn trực tuyến/ thăm khám từ xa được giới hạn trong 1 (một) cuộc hẹn/ngày qua video hoặc tư vấn qua điện thoại. Mọi chi phí thuốc và các xét nghiệm chẩn đoán cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm theo các giới hạn được nêu trong quyền lợi điều trị ngoại trú tại Bảng quyền lợi. 

 - Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC. Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

 1. Chi phí bác sỹ chuyên khoa (không bao gồm phí khám tại nhà):căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí khám của bác sỹ chuyên khoa.

Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

 1. Thuốc theo toa:căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chi trả cho các chi phí thuốc theo đơn của bác sỹ.

Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

 1. Tiểu phẫu:MIC sẽ chi trả các phẫu thuật ngoại trú hợp lý theo hạn mức tối đa năm của quyền lợi ngoại trú.
 2. Xét nghiệm phòng thí nghiệm, chụp X-quang, xét nghiệm chẩn đoán bệnh, xét nghiệm giải phẫu bệnh: căn cứ chi tiết quyền lợi này theo chương trình bảo hiểm, MIC sẽ chi trả các chi phí do bác sỹ chỉ định để xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Các xét nghiệm chẩn đoán bao gồm và chỉ giới hạn các xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm cần thiết cho việc điều trị bệnh theo kết luận bệnh của bác sỹ.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm cần ý kiến thứ hai cho bệnh/tình trạng y tế đã được chẩn đoán, Người được bảo hiểm nên thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Các lần xin ý kiến tiếp theo sau lần thứ 2 cho cùng một bệnh/tình trạng y tế đã được chẩn đoán, Người được bảo hiểm bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC.

 1. Chẩn đoán hình ảnh nâng cao:căn cứ chi tiết quyền lợi này theo chương trình bảo hiểm, MIC sẽ chi trả chi phí do bác sỹ chỉ định đối với việc chẩn đoán hình ảnh nâng cao, các quy trình hình ảnh y tế nâng cao bao gồm và chỉ giới hạn ở chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp phát xạ positron (PET).  
 2. Điều trị thay thế bao gồm trị liệu thần kinh cột sống, nắn xương, vi lượng đồng căn, điều trị bằng châm cứu, y học cổ truyền Trung Quốc, y học cổ truyền Việt Nam:căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo, MIC sẽ chi trả cho các chi phí khám và điều trị thay thế do Bác sỹ điều trị thay thế hoặc Chuyên gia vật lý trị liệu thực hiện, các bác sỹ điều trị thay thế và chuyên gia đã được cấp phép hành nghề tại quốc gia thực hiện điều trị.
  • Trong phạm vi quyền lợi này và trong giới hạn áp dụng theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC cũng sẽ thanh toán cho các loại vitamin, chất bổ sung và thuốc cổ truyền Trung Quốc/Việt Nam khi được bác sỹ điều trị thay thế điều trị và kê đơn.
  • Người được bảo hiểm nên lấy được khuyến cáo không chống chỉ định về việc sử dụng điều trị thay thế từ Bác sỹ tây y theo định nghĩa vì mọi biến chứng do điều trị thay thế sẽ chỉ được chi trả tối đa theo quyền lợi điều trị thay thế. 
  • Bác sỹ điều trị thay thế thực hiện phương pháp điều trị thay thế phải có một kế hoạch điều trị rõ ràng, xác định điểm bắt đầu, kết thúc đợt điều trị và kết quả dự kiến.

MIC sẽ không thanh toán cho quyền lợi nào liên quan đến điều trị thay thế phát sinh trong quá trình điều trị nội trú, điều trị trong ngày hoặc trong quá trình chẩn đoán bệnh.

 1. Vật lý trị liệu: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảohiểm, MIC sẽ chi trả cho các chi phí điều trị do chuyên gia vật lý trị liệu đã được cấp phép hành nghề tại nơi điều trị.
 • Quyền lợi chỉ được trả sau khi Người được bảo hiểm điều trị nội trú cho một tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã được bảo hiểm theo quyền lợi này từ trước khi bắt đầu điều trị nội trú.
 • Việc điều trị bằng vật lý trị liệu phải dưới sự giám sát y tế của bác sỹ. Giám sát y tế có nghĩa là việc điều trị này (nếu cần thiết) phải được chỉ định bởi các bác sỹ đã đưa ra chẩn đoán.
 • Điều trị phải có một chương trình rõ ràng từ các chuyên gia vật lý trị liệu, với một mục tiêu và kết quả mong muốn.
 1. Liệu pháp thay thế hormone (HRT): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảohiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí khám bệnh và chi phí cấy ghép, tiêm, miếng dán hoặc viên nén được chỉ định khi cần thiết về mặt y tế như một can thiệp y tế hơn là để giảm các triệu chứng sinh lý. Quyền lợi này được thanh toán nếu nó là một phần của điều trị sau xuất viện cho một đợt địều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm. Vì vậy việc thanh toán tuân thủ theo giới hạn, điều khoản và điều kiện của các quy định “điều trị sau xuất viện”.
 2. Điều trị ngoại trú khẩn cấp sau tai nạn:theo hạn mức tối đa năm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị ngoại trú cần thiết ngay lập tức (trong vòng hai mươi bốn (24) giờ) tại khoa cấp cứu tại bệnh viện nếu thương tật trên cơ thể phát sinh do tai nạn, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm. Việc điều trị theo dõi cho cùng một thương tật trên cơ thể sẽ được bảo hiểm trong tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.
 1. Quyền lợi chăm sóc giai đoạn cuối 

Chăm sóc giảm nhẹ và/hoặc chăm sóc cuối đời, và chăm sóc tình trạng thực vật dai dẳng hoặc tổn thương thần kinh vĩnh viễn (thời gian chờ 12 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán theo giới hạn quy định trong bảng quyền lợi cho các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm đã tham gia liên tục từ 12 tháng trở lên.

Quyền lợi này được chi trả khi Người được bảo hiểm được điều trị tại một trung tâm/khoa/nơi chăm sóc giảm nhẹ có chuyên môn hoặc một trung tâm/khoa/nơi chăm sóc cuối đời (bao gồm cả nhà dưỡng lão) hoặc chăm sóc tại nhà sau khi được chẩn đoán và được xác nhận bằng văn bản (bao gồm bằng chứng y khoa) từ bác sỹ về việc Người được bảo hiểm đang mắc phải một bệnh/tình trạng giai đoạn cuối. Quyền lợi này phải được MIC chấp thuận trước bằng văn bản. Khi đã được MIC chấp thuận, tất cả các chi phí chăm sóc và điều trị có liên quan đến bệnh/tình trạng giai đoạn cuối sẽ hưởng theo quyền lợi này và không được chi trả bảo hiểm từ quyền lợi khác theo chương trình bảo hiểm. 

MIC sẽ xác định một bệnh có phải là hoặc có liên quan đến bệnh giai đoạn cuối hay không. Nếu có sự khác biệt giữa ý kiến của bác sỹ điều trị và ý kiến của MIC thì hai bên sẽ tham vấn ý kiến của bác sỹ độc lập và ý kiến của bác sỹ độc lập sẽ là quyết định cuối cùng.

Quyền lợi này chi trả theo hạn mức trọn đời được quy định trong bảng quyền lợi của quy tắc bảo hiểm này. Người được bảo hiểm phải duy trì hiệu lực bảo hiểm cùng một chương trình bảo hiểm trong suốt thời gian điều trị chăm sóc giảm nhẹ hoặc chăm sóc cuối đời. Nếu giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ hoặc chăm sóc cuối đời rơi vào ngày tái tục hợp đồng, Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho hợp đồng năm kế tiếp nếu không quyền lợi này sẽ chấm dứt vào ngày tái tục hợp đồng. 

Trong trường hợp Người được bảo hiểm đã được chi trả hết hạn mức tối đa của quyền lợi này, thì quyền lợi này sẽ chấm dứt. Khi quyền lợi này chấm dứt, việc điều trị chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời cho bất kỳ bệnh/tình trạng y tế nào sẽ không được chi trả theo bất cứ quyền lợi nào khác.

 1. Vận chuyển y tế và   hỗ trợ y tế khẩn cấp (IEMA)
 2. Đây là một trong những quyền lợi của chương trình bảo hiểm. Dịch vụ được cung cấp bởi một công ty hỗ trợ quốc tế theo chỉ định của MIC.
 3. b. Các điều khoản, định nghĩa, bất kỳ giới hạn chi trả các quyền lợi và các giới hạn được nêu trong Bảng quyền lợi được MIC và công ty hỗ trợ quốc tế đồng ý chi trả cho Người được bảo hiểm cũng áp dụng cho quyền lợi vận chuyển y tế khẩn cấp và/hoặc hồi hương.
 4. Định nghĩa – Áp dụng cho quyền lợi hỗ trợ y tế khẩn cấp quốc tế.

Bác sỹ được chỉ định: là bác sỹ được MIC lựa chọn để tư vấn về tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm và/ hoặc nhu cầu về dịch vụ và/ hoặc sự phù hợp và đầy đủ của các cơ sở y tế tại quốc gia nơi Người được bảo hiểm đã tiến hành nhập bệnh viện.

Dịch vụ: là việc di chuyển Người được bảo hiểm từ bệnh viện này đến một bệnh viện khác có các cơ sở y tế cần thiết ở quốc gia nơi Người được bảo hiểm bị ốm hoặc ở một quốc gia lân cận khác (vận chuyển) hoặc đưa Người được bảo hiểm trở lại quốc gia cư trú chính của họ.

Quê hương: là quốc gia được thể hiện trong hồ sơ của MIC mà Người được bảo hiểm coi như quê hương và là quốc gia phát hành hộ chiếu cho Người được bảo hiểm.

 1. Quy định chung

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc ốm đau bệnh tật bất ngờ và cần được điều trị nội trú ngay lập tức tại bệnh viện. Dịch vụ được cung cấp khi:

-  Người được bảo hiểm được đưa vào bệnh viện khi đang ở nước ngoài từ quốc gia cư trú chính của họ và theo ý kiến của Bác sỹ được chỉ định, các cơ sở y tế không phù hợp hoặc không đầy đủ, Người được bảo hiểm sẽ được quyền vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương.

- Người được bảo hiểm được đưa vào bệnh viện khi đang ở quốc gia cư trú và theo ý kiến của Bác sỹ được chỉ định các cơ sở y tế tại quốc gia cư trú chính không phù hợp hoặc không đầy đủ, Người được bảo hiểm sẽ được vận chuyển đến nơi gần nhất nơi có sẵn các dịch vụ thích hợp.

- Sau khi được vận chuyển cấp cứu, theo các mục ở trên (điểm d.) Người được bảo hiểm sẽ có quyền được đưa trở lại bằng đường hàng không theo lịch trình thông thường trừ khi MIC đồng ý rằng cần phải có một phương tiện vận tải khác để đưa Người được bảo hiểm trở về quốc gia cư trú chính.

MIC sẽ chi trả các chi phí hồi hương cho Người được bảo hiểm nếu MIC đã đồng ý chi trả cho việc vận chuyển cấp cứu để đưa Người được bảo hiểm nhập viện khẩn cấp.

MIC sẽ không chi trả chi phí vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm quyết định đi nơi khác để điều trị và khi các cơ sở y tế gần nhất (do MIC xác định và/hoặc công ty hỗ trợ quốc tế được MIC chỉ định và cho là đã đầy đủ cho việc điều trị của Người được bảo hiểm. Điều này bao gồm cả việc đưa Người được bảo hiểm quay trở lại quốc gia cư trú chính để điều trị.

 1. Sắp xếp vận chuyển cấp cứu và hồi hương

Nếu Người được bảo hiểm đã nhập viện cấp cứu và Người được bảo hiểm hoặc bác sỹ điều trị cho rằng cơ sở y tế địa phương không đủ để điều trị cho Người được bảo hiểm, đại diện của Người được bảo hiểm cần liên hệ với MIC để thu xếp dịch vụ vận chuyển cấp cứu.

MIC sẽ chỉ định một bác sỹ có khả năng đánh giá cơ sở vật chất trước khi tiến hành dịch vụ vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương. 

 1. Phạm vi dịch vụ

- Chi phí vận chuyển cấp cứu và hồi hương

Nếu bác sỹ do MIC chỉ định cho rằng cơ sở vật chất không đủ để điều trị cho Người được bảo hiểm, thì MIC sẽ thanh toán các chi phí hợp lý của một trong hai việc sau:

 1. Vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm đến cơ sở y tế thích hợp để điều trị tại quốc gia Người được bảo hiểm đang ở; hoặc
 2. Vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm đến cơ sở y tế thích hợp ở một quốc gia khác để điều trị.

Khi Người được bảo hiểm được xuất viện khỏi cơ sở y tế mà Người được bảo hiểm đã được vận chuyển cấp cứu đến, MIC sẽ chi trả các chi phí đưa Người được bảo hiểm hồi hương đến một trong những chi phí sau:

 1. Nơi hoặc quốc gia nơi Người được bảo hiểm thường sinh sống (quốc gia cư trú chính); hoặc
 2. Quốc gia mà Người được bảo hiểm có hộ chiếu.

MIC sẽ chi trả những chi phí này với điều kiện là MIC đã đồng ý phương thức vận chuyển sẽ được sử dụng và ngày giờ của việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương trước khi diễn ra và chi phí này phải nằm trong các giới hạn và điều khoản trong Bảng quyền lợi. 

MIC cũng sẽ chi trả chi phí các điều trị cần thiết trong khi đang vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm từ công ty vận chuyển do MIC chỉ định.

Tuy nhiên, nếu Bên mua bảo hiểm hoặc thành viên gia đình chọn trở về quê hương của họ, chi phí cho việc trở lại quốc gia cư trú chính sẽ do Bên mua bảo hiểm chịu trách nhiệm.

 1. Chi phí vận chuyển hoặc hồi hương thi hài

Nếu Người được bảo hiểm tử vong bên ngoài quốc gia mà Người được bảo hiểm mang hộ chiếu, MIC sẽ chi trả chi phí vận chuyển thi hài trở lại cảng hoặc sân bay ở:

 • Quốc gia nơi Người được bảo hiểm thường sinh sống (Quốc gia cư trú chính); hoặc 
 • Quốc gia mà Người được bảo hiểm có hộ chiếu.

Các loại trừ liên quan đối với quyền lợi vận chuyển cấp cứu và hồi hương cũng áp dụng cho việc hồi hương sau khi tử vong và tuân thủ theo các hạn mức chi trả trong Bảng quyền lợi.

 1. Chi phí cho người đi cùng 

- MIC chi chi trả chi phí cho người đi cùng trong trường hợp:

 1. Nếu Người được bảo hiểm dưới mười tám (18) tuổi cần vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương, MIC sẽ chi trả các chi phí đi lại và ăn ở hợp lý và cần thiết cho một thành viên gia đình hoặc một người nào đó, từ 18 tuổi trở lên, đi cùng Người được bảo hiểm trong quá trình di chuyển;
 2. Nếu Người được bảo hiểm trên mười tám (18) tuổi cần vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương, MIC sẽ đồng ý chi trả những chi phí này nếu MIC cho rằng nó phù hợp về mặt y tế.

Sau khi Người được bảo hiểm đến nơi được vận chuyển cấp cứu, MIC sẽ không chi trả thêm bất kỳ chi phí nào cho người đi cùng.

 • Các chi phí chi trả cho người đi cùng  

Tùy trường hợp người đi cùng và Người được bảo hiểm được vận chuyển cấp cứu và hồi hương đang ở quốc gia cư trú chính của họ hoặc cả hai đang ở cùng nhau tại quốc gia khác, MIC sẽ chi trả chi phí cho người đi cùng như sau: 

 1. Nếu người đi cùng và Người được bảo hiểm đang ở cùng nhau tại quốc gia khác quốc gia cư trú chính của họ, MIC sẽ thanh toán cho người đi cùng chi phí đi lại và ăn ở hợp lý và cần thiết phát sinh từ việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương. MIC sẽ thực hiện việc này nếu phù hợp về mặt y tế đối với người đi cùng của Người được bảo hiểm;
 2. Nếu người đi cùng và Người được bảo hiểm đang ở quốc gia cư trú chính của họ và phải vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương đến quốc gia khác, MIC sẽ thanh toán cho người đi cùng chi phí vận chuyển bổ sung hợp lý và cần thiết phát sinh từ việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương. MIC sẽ thực hiện việc đi lại này nếu việc sắp xếp người đi cùng với Người được bảo hiểm là phù hợp về mặt y tế. Trong trường hợp này, MIC sẽ không chi trả cho chi phí ăn ở.
 3. Phần vé đi lại chưa được sử dụng

Bất kỳ phần vé đi lại nào chưa sử dụng của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người đi cùng nào khác mà MIC cung cấp sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của MIC và cần hoàn trả lại cho MIC.

 1. Lựa chọn đến một quốc gia cụ thể để điều trị

Người được bảo hiểm có thể chọn đến một quốc gia cụ thể để điều trị, nhưng MIC sẽ không chi trả chi phí đi đến quốc gia đó. Một khi Người được bảo hiểm ở quốc gia đó, các điều khoản khác của quy tắc bảo hiểm sẽ được áp dụng như bình thường.

 1. Các loại trừ riêng áp dụng cho quyền lợi vận chuyển cấp cứu và hồi hương

Người được bảo hiểm không được bảo hiểm cho việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương khẩn cấp nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây được áp dụng:

- Bệnh/ tình trạng y tế không cần điều trị cấp cứu nội trú ngay lập tức;

- Bệnh/ tình trạng y tế không gây ảnh hưởng tới việc tiếp tục di chuyển hoặc làm việc của Người được bảo hiểm;

- Bệnh/ tình trạng y tế trực tiếp hoặc gián tiếp do cố ý tự gây thương tích, tự sát hoặc cố gắng tự sát;

- Bệnh/ tình trạng y tế có liên quan đến lạm dụng rượu, lạm dụng ma túy hoặc lạm dụng các chất gây nghiện theo bất kỳ cách nào;

- Bệnh/ tình trạng y tế là kết quả của việc tham gia hoặc tập luyện cho bất kỳ môn thể thao nào mà Người được bảo hiểm nhận được trả lương hoặc được trợ cấp bằng tiền, bao gồm cả trợ cấp hoặc tài trợ (trừ khi khoản tiền này dành cho chi phí đi lại);

- Điều trị các chấn thương do nhảy dù từ mặt phẳng cố định (base jumping - nhảy từ nóc cao ốc, cầu và vách đá), nhảy cầu mạo hiểm (cliff diving), bay trên máy bay không có giấy phép hoặc học lái, võ thuật, leo trèo tự do, leo núi có hoặc không dây, lặn biển có bình dưỡng khí đến độ sâu hơn 10 mét, đi bộ đến một độ cao trên 2.500 mét, nhảy bungee, du thám hẻm núi, dù lượn, nhảy dù hoặc tàu lượn có động cơ, nhảy dù, khám phá hang động, trượt tuyết với đường trượt tự nhiên hay bất cứ hoạt động thể thao mùa đông với đường trượt tự nhiên;

- Việc vận chuyển cấp cứu liên quan đến việc di chuyển Người được bảo hiểm khỏi tàu, giàn khoan dầu hoặc vị trí tương tự ngoài khơi;

- Việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương không được sự đồng ý trước của MIC; 

- MIC không được thông báo về tình trạng sức khỏe trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi bệnh/ tình trạng này trở thành tình trạng khẩn cấp (trừ trường hợp bất khả kháng);

- Bệnh/tình trạng y tế phát sinh do hậu quả của ô nhiễm hạt nhân, sinh học hoặc hóa học, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không), hành động của kẻ thù nước ngoài, xâm lược, nội chiến, bạo loạn, nổi loạn, nổi dậy, cách mạng, lật đổ chính phủ hợp pháp, các vụ nổ vũ khí chiến tranh hoặc bất kỳ sự kiện nào tương tự như một trong những sự kiện được liệt kê;

- Trường hợp khẩn cấp xảy ra khi Người được bảo hiểm đang trong một chuyến du lịch đến một điểm đến mà bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ cục quản lý nào tại quốc gia cư trú chính hoặc Văn phòng Khối thịnh vượng chung và Ngoại giao Vương quốc Anh khuyến cáo không nên đi du lịch hoặc khuyến cáo không nên đi du lịch vào kỳ nghỉ hoặc hoạt động di chuyển không cần thiết.

 1. Giới hạn trách nhiệm của MIC – áp dụng với quyền lợi vận chuyển cấp cứu và hồi hương

MIC sẽ không chịu trách nhiệm về:

- Bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương;

- Thương tật hoặc tử vong khi Người được bảo hiểm đang được di chuyển.

Lưu ý quan trọng:

Tất cả các trường hợp phải được MIC đánh giá là cần thiết để vận chuyển cấp cứu và/hoặc hồi hương, và mọi sự sắp xếp phải được thực hiện bởi MIC để đảm bảo rằng các chi phí liên quan được chi trả bởi dịch vụ.

Nếu Người được bảo hiểm (hoặc thành viên gia đình của Người được bảo hiểm) tự thu xếp, những chi phí này sẽ không được bảo hiểm. Việc được sử dụng dịch vụ này không có nghĩa là Người được bảo hiểm sẽ đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi điều trị sau khi vận chuyển hoặc hồi hương. Bất kỳ quyền lợi được hưởng nào sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện trong chương trình của Người được bảo hiểm trong phạm vi của Hợp đồng bảo hiểm.

 1. Quyền lợi vận chuyển y tế cấp cứu bằng đường bộ

 MIC sẽ chi trả cho chi phí xe cấp cứu đường bộ để vận chuyển khẩn cấp cần thiết về mặt y tế đến hoặc giữa các cơ sở y tế theo chỉ định của Bác sỹ điều trị cho Người được bảo hiểm. Nếu có sự khác biệt giữa ý kiến của bác sỹ điều trị và cố vấn y tế MIC thì ý kiến của bác sỹ độc lập sẽ là quyết định cuối cùng về việc vận chuyển đó có phù hợp về mặt y tế hay không. (Quyền lợi này không nằm trong quyền lợi “Vận chuyển y tế và hỗ trợ y tế khẩn cấp)”).

Nếu điều kiện sức khỏe cho phép để liên hệ với MIC, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm được khuyến khích nên liên hệ với MIC để được chấp thuận trước bằng văn bản, tránh phải chi trả những chi phí không mong muốn.

 1. Quyền lợi chân tay giả

Căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc lắp chân tay giả, bao gồm cả chi nhân tạo, bảo dưỡng, tư vấn và các thủ tục y tế hoặc phẫu thuật cần thiết. Quyền lợi này chỉ được thanh toán sau khi Người được bảo hiểm tiến hành phẫu thuật hoặc bị tai nạn với tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, với điều kiện là Người được bảo hiểm đã được bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này trước khi xảy ra tai nạn hoặc trước khi tiến hành phẫu thuật. Giới hạn quyền lợi này sẽ được khôi phục mới sau mỗi ba (3) năm.

 1. Quyền lợi thiết bị y tế lâu dài

Căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho các dụng cụ hoặc máy móc hoặc thiết bị y tế lâu dài được bác sỹ chỉ định là cần thiết về mặt y tế giúp hỗ trợ chức năng hoặc khả năng bao gồm vớ áp lực, máy trợ thính, máy trợ nói (thanh quản điện tử), xe lăn, nạng, nẹp chỉnh và hỗ trợ chỉnh hình.

 1. Quyền lợi nha khoa 
 2. Điều trị nha khoa định kỳ:căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán tám mươi phần trăm (80%) chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm cho việc khám răng, nhổ răng, trám răng, cạo vôi răng/đánh bóng, chụp x-quang, xử lý flo (tẩy trắng) và trám khe.
 3. Điều trị phục hồi nha khoa (thời gian chờ 6 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán tám mươi phần trăm (80%) chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm đã áp dụng đủ thời gian chờ cho chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm đối với điều trị tủy răng, cấy ghép, làm cầu răng, mão răng, điều trị bệnh nướu răng, răng giả, bọc, phủ.
 4. Quyền lợi mắt 

Căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán các khoản phí của việc chăm sóc mắt định kỳ. Chăm sóc mắt định kỳ bao gồm chi phí kính thuốc, kính áp tròng và gọng kính đeo có liên quan theo chỉ dẫn của bác sỹ nhãn khoa hoặc kỹ thuật viên đo thị lực. Quyền lợi này cũng chi trả cho các kiểm tra mắt do bác sỹ nhãn khoa hoặc bác sỹ đo thị lực thực hiện.

Quyền lợi này không thanh toán cho mắt kính phản quang, kính mát, kính áp tròng không phải kính thuốc, phẫu thuật mắt bằng laser/lasik và/hoặc tương tự, cho dù được chỉ định hay không trừ trường hợp đã được MIC chấp thuận và được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 1. Chăm sóc sức khỏe 
 2. Kiểm tra sức khỏe: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán các chi phí kiểm tra sức khỏe hợp lệ và cần thiết trong quá trình kiểm tra sức khỏe.
 3. Tiêm chủng:căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán quyền lợi cho việc tiêm vắc-xin cần thiết trong hạn mức của quyền lợi này. Chi phí khám đi cùng với tiêm chủng có thể được yêu cầu thanh toán ở quyền lợi này nếu có.
 4. Quyền lợi thai sản 
 5. Mang thai và sinh con (thời gian chờ 12tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm là nữ được bảo hiểm liên tục theo quyền lợi này đủ thời gian chờ và đã tái tục bảo hiểm cho quyền lợi đó cho năm hợp đồng kế tiếp.

Quyền lợi này chỉ được chi trả cho Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi mười tám (18) trở lên và chi trả cho chăm sóc trước sinh, sinh con và chăm sóc sau sinh lên đến tổng cộng bốn hai (42) ngày sau sinh, tối đa hạn mức được bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm. Hạn mức tối đa là mức tối đa MIC sẽ chi trả cho quyền lợi này cho mỗi:

 • Năm hợp đồng cho dù nếu có nhiều hơn một lần mang thai trong năm hợp đồng đó;
 • Lần mang thai, cho dù nếu một lần mang thai được hưởng quyền lợi này xảy ra qua ngày tái tục hợp đồng và với điều kiện hợp đồng đã bao gồm quyền lợi này được tái tục cho năm hợp đồng kế tiếp.

Đối với sinh thường và sinh mổ cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ chi trả chi phí sinh con trong phạm vi hạn mức đã nêu cho quyền lợi này trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Bất kỳ biến chứng nào do việc sinh con sẽ không được bảo hiểm.

Đối với sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ chi trả đến tối đa chi phí sinh thường. Bất kỳ biến chứng nào do việc sinh con này sẽ không được bảo hiểm.

Lưu ý: Nếu Người được bảo hiểm không thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng việc sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ coi đó là sinh mổ tự chọn và không cần thiết về mặt y tế.

Quyền lợi này sẽ không được tự động tăng hạn mức bảo hiểm cao hơn (nâng cấp). Trong trường hợp nâng cấp chương trình bảo hiểm, quyền lợi này sẽ tuân theo hạn mức của chương trình bảo hiểm ban đầu cho tới khi chương trình của Người được bảo hiểm được nâng cấp đủ mười hai (12) tháng liên tục và chương trình bảo hiểm được nâng cấp đã được tái tục.

 1. Các biến chứng trước & sau khi sinh (thời gian chờ 12tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi từ mười tám (18) trở lên được bảo hiểm đã đủ thời gian chờ và đã tái tục bảo hiểm cho quyền lợi đó cho năm hợp đồng kế tiếp.

Quyền lợi này chi trả cho việc điều trị một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm do và phát sinh trong thời gian mang thai trước khi sinh con hoặc sau khi sinh con. Danh sách các biến chứng trước và sau khi sinh thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm: 

 • Hội chứng đông máu rải rác lòng mạch;
 • Thiếu năng lực cổ tử cung;
 • Mang thai ngoài tử cung;
 • Tiểu đường thai kỳ; (nếu Người được bảo hiểm nữ đã có tiền sử bị tiểu đường thì quyền lợi này sẽ không được bảo hiểm trong suốt quá trình thai nghén)
 • Chửa trứng - mang thai giả;
 • Chứng nôn nghén;
 • Chứng ứ mật sản khoa;
 • Tiền sản giật / Sản giật;
 • Nhóm máu hiếm RH;
 • Đe dọa sẩy thai/ sẩy thai cần điều trị phẫu thuật ngay lập tức;
 • Băng huyết sau sinh;
 • Sót nhau.

Khi có biến chứng sau sinh, MIC sẽ chi trả cho dịch vụ điều trị được thực hiện trong vòng bốn mươi hai (42) ngày sau sinh.

Quyền lợi này không bảo hiểm cho:

 • Các chi phí sinh em bé khi sinh thường, sinh mổ hoặc theo hình thức có hỗ trợ khác; hoặc
 • Bất kỳ biến chứng nào do sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết về mặt y tế; hoặc
 • Sinh mổ; hoặc
 • Nếu việc thụ thai là do các biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai; hoặc
 • Điều trị một bệnh/tình trạng y tế do và xảy ra trong thời gian mang thai trước khi sinh hoặc sau khi sinh nếu việc mang thai là kết quả của biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai; 

Trong một số trường hợp mà MIC công nhận rằng sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, sinh mổ chỉ được bảo hiểm trong quyền lợi “Mang thai và sinh con”.

Để tránh nhầm lẫn, quyền lợi này sẽ không được chi trả nếu:

 • Việc sinh con thông qua các hình thức có hỗ trợ, hoặc sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết vê mặt y tế; và/hoặc
 • Em bé được thụ thai bởi các biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai.

Chú ý:

Nếu Người được bảo hiểm không thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng một ca sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ coi là sinh mổ tự chọn và không cần thiết về mặt y tế.

Quyền lợi này sẽ không được tự động nâng lên chương trình bảo hiểm cao hơn (nâng cấp). Trong trường hợp nâng cấp, quyền lợi này sẽ tuân theo mức của chương trình bảo hiểm ban đầu cho tới khi Người được bảo hiểm nữ đã được nâng cấp đủ mười hai (12) tháng liên tục và chương trình bảo hiểm được nâng cấp phải được tái tục.

 1. Bảo hiểm tình trạng bệnh cấp tính cho trẻ sơ sinh:căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị nội trú đối với tình trạng y tế cấp tính biểu hiện từ ngày thứ 15 sau khi trẻ sinh ra với điều kiện không phải do bệnh/dị tật bẩm sinh tiềm ẩn phát triển ở trẻ sơ sinh bao gồm quá trình mang thai cho đến khi sinh (tức là trẻ được sinh ra trước tuổi thai ba mươi bảy (37) tuần). Việc điều trị nội trú này được thực hiện trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU). Các tình trạng y tế cấp tính thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm nhưng không giới hạn vàng da sơ sinh, đau bụng, tiêu chảy, táo bón, nôn mửa và nhiễm trùng tai.

Quyền lợi này được chi trả trong trường hợp:

 • Bố hoặc mẹ của em bé đã được bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này và đã đủ điều kiện được chi trả theo quyền lợi thai sản có liên quan đến việc sinh con; và
 • Trẻ mới sinh được ít nhất mười lăm (15) ngày tuổi và được thêm vào chương trình bảo hiểm của bố hoặc mẹ trong vòng 30 ngày sau khi sinh; và
 • Hợp đồng bảo hiểm phải có hiệu lực tại thời điểm điều trị nội trú và được chi trả theo hợp đồng của bố hoặc mẹ. Tất cả các điều trị nội trú được bảo hiểm thực hiện sau 30 ngày có thể được chi trả theo các quyền lợi từ chương trình của em bé.

 

Quyền lợi này không bao gồm bất kỳ phương pháp điều trị nào đã bắt đầu, hoặc đã có nhu cầu điều trị trong chín mươi (90) ngày đầu tiên sau khi sinh đối với bất kỳ em bé nào được thụ thai bằng biện pháp hỗ trợ hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai, hoặc được sinh ra bởi một người mang thai hộ, hoặc con nuôi. MIC có quyền yêu cầu được cung cấp chi tiết về lịch sử bệnh lý của trẻ sơ sinh trước khi thêm em bé vào chương trình bảo hiểm, MIC cũng có quyền áp dụng bất kỳ điểm hạn chế hoặc loại trừ nào với đơn bảo hiểm được cấp cho em bé, tham khảo Phần 2 – Điều kiện tham gia bảo hiểm.

 

Điều 8. Thay đổi chương trình bảo hiểm

MIC chỉ đồng ý nâng cấp hoặc giảm chương trình bảo hiểm khi Người được bảo hiểm có yêu cầu bằng văn bản vào ngày tái tục hợp đồng bảo hiểm. MIC cũng có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào về nâng cấp hay giảm chương trình bảo hiểm nào. 

 1. Trường hợp nâng cấp chương trình bảo hiểm
 • Người được bảo hiểm cần khai báo đầy đủ về bệnh/tình trạng y tế cho MIC khi yêu cầu nâng cấp chương trình bảo hiểm. Giới hạn chi trả cho bệnh/tình trạng y tế được khai báo này sẽ tuân theo giới hạn chi trả cho bênh/tình trạng y tế đó trước khi nâng cấp chương trình bảo hiểm cho đến khi đủ thời gian chờ theo quy định.
 • MIC sẽ không chi trả mức quyền lợi điều trị bất kỳ bệnh/tình trạng y tế phát sinh khi Người được bảo hiểm đã nhận thấy được từ trước khi việc nâng cấp chương trình bảo hiểm có hiệu lực. Các quyền lợi áp dụng cho bệnh/tình trạng y tế này sẽ được chi trả ở hạn mức số tiền bảo hiểm tương ứng dành cho tình trạng y tế ấy trước khi tăng số tiền bảo hiểm. 
 1. Trường hợp giảm chương trình bảo hiểm

Đối với bất kỳ ốm đau hoặc thương tật hoặc bệnh/tình trạng y tế nào đang xảy ra vào hoặc sau ngày giảm chương trình bảo hiểm có hiệu lực, mặc dù ốm đau hoặc thương tật hoặc bệnh/tình trạng y tế đó có thể là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bệnh/tình trạng y tế hoặc tai nạn xảy ra trong thời gian hiệu lực của những năm bảo hiểm trước đó thì MIC sẽ chi trả theo các giới hạn được áp dụng cho chương trình thấp hơn.

Việc nâng cấp hoặc giảm chương trình bảo hiểm không được phép thực hiện trong năm bảo hiểm. Trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc điều trị ung thư, sau khi có chẩn đoán lâm sàng đều không được phép nâng cấp chương trình bảo hiểm.

Người phụ thuộc là con cái sẽ không được tái tục bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của bố/mẹ sau ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt. Tuy nhiên, con cái của Người được bảo hiểm có thể tiếp tục gia hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này đến khi bước sang hai mươi lăm tuổi (25) với điều kiện chưa kết hôn, đang theo học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục và chưa có việc làm. Ðối với hợp đồng bảo hiểm cấp riêng cho người phụ thuộc là con cái của Người được bảo hiểm với tư cách Bên mua bảo hiểm mới, con cái của Người được bảo hiểm không cần phải cung cấp đủ các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, nếu không thay đổi chương trình bảo hiểm và người đó được đã bảo hiểm liên tục mà bị không gián đoạn.

Điều 9. Thay đổi quốc gia cư trú chính

Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải thông báo cho MIC trong trường hợp Người được bảo hiểm thay đổi quốc gia cư trú chính kể cả khi đang ở trong phạm vi địa lý được bảo hiểm. Hiệu lực bảo hiểm sẽ bị chấm dứt nếu có vi phạm pháp luật và/hoặc quy định và/hoặc quy định về cấm vận.

Trường hợp Người được bảo hiểm chuyển đến quốc gia cư trú khác ngoài phạm vi địa lý được bảo hiểm hiện tại và với điều kiện MIC đồng ý tiếp tục bảo hiểm, MIC có quyền thay đổi chương trình bảo hiểm của người được bảo hiểm và cấp giấy sửa đổi bổ sung tương ứng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày MIC nhận được thông báo về việc thay đổi quốc gia cư trú từ Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm. Khi đó, phí bảo hiểm thay đổi được tính theo tỉ lệ.

 

 

 

Nếu Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm không báo cho MIC về sự thay đổi này, MIC có thể từ chối chi trả các quyền lợi bảo hiểm.

Điều 10. Thay đổi điều khoản của hợp đồng bảo hiểm

MIC có quyền thay đổi tất cả hoặc một phần của hợp đồng vào ngày tái tục hợp đồng bảo hiểm. MIC sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm trước ba mươi (30) ngày về những thay đổi này và sẽ gửi chi tiết các phần thay đổi cho Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ đã được cung cấp cho MIC.

MIC cũng có thể điều chỉnh mức phí bảo hiểm trong trường hợp cần thiết nếu có sự thay đổi của các chi phí, quyền lợi bảo hiểm với điều kiện việc điều chỉnh phí phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần phải thực hiện các thay đổi trong năm bảo hiểm theo quy định của pháp luật thì MIC sẽ thay đổi chậm nhất trước ngày đến hạn tái tục hợp đồng bảo hiểm. MIC có quyền áp dụng quy định về việc xem xét nhận bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào đối với bệnh/tình trạng y tế của Người được bảo hiểm đáng lẽ đã phải được kê khai đầy đủ và hợp lý vào ngày bắt đầu hợp đồng bảo hiểm hoặc vào thời điểm Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm yêu cầu nâng cấp chương trình bảo hiểm (nếu có).

Điều 11. Tham gia bảo hiểm và tái tục bảo hiểm

 1. Tham gia bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cần thông báo trung thực cho MIC tất cả các bệnh/ tình trạng có sẵn bằng văn bản vào thời điểm yêu cầu bảo hiểm. Trong trường hợp này, MIC có thể: 

 • Từ chối cấp đơn bảo hiểm; hoặc 
 • Chấp nhận bảo hiểm và loại trừ bệnh/ tình trạng có sẵn; 
 • Chấp nhận bảo hiểm bao gồm bệnh/tình trạng có sẵn và áp dụng các điều kiện đặc biệt.

Trong cả hai trường hợp, MIC sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm vào trước hoặc ngày bắt đầu hiệu lực. 

- Chỉ những người có tên trong giấy chứng nhận bảo hiểm mới được coi là Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm. Toàn bộ quyền lợi bảo hiểm áp dụng cho Người được bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu Bên mua bảo hiểm quyết định chấm dứt bảo hiểm. 

- Thời gian cân nhắc (chỉ áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm cá nhân): Bên mua bảo hiểm có thời hạn cân nhắc là mười bảy (17) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm đánh giá hợp đồng bảo hiểm không phù hợp với nhu cầu của mình có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bằng cách gửi văn bản yêu cầu hủy bảo hiểm và trả lại các tài liệu hợp đồng cho MIC trong thời gian cân nhắc. Với điều kiện là không có khiếu nại bồi thường nào phát sinh trong thời gian này, MIC sẽ hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã thanh toán, không tính lãi suất. Thời hạn cân nhắc này sẽ không áp dụng cho các hợp đồng có thời hạn dưới một (1) năm và cũng sẽ không áp dụng với hợp đồng tái tục.

 1. Tái tục bảo hiểm
 2. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực một (1) năm trừ khi MIC có thỏa thuận khác. Vào ngày tái tục hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện là hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có quyền tiếp tục hợp đồng bảo hiểm này theo điều khoản và điều kiện áp dụng vào thời điểm đó bằng cách thanh toán phí bảo hiểm áp dụng vào thời điểm tái tục. Quy định về tái tục bảo hiểm sẽ không được áp dụng trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm đã hết hạn, hoặc đã bị chấm dứt hoặc bị hủy bỏ theo quy định của hợp đồng bảo hiểm và sau đó, Bên mua bảo hiểm muốn tham gia lại theo quy tắc bảo hiểm này cần gửi lại giấy yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm mới này nếu được chấp thuận sẽ không được coi là tái tục liên tục và phải áp dụng thời gian chờ như hợp đồng bảo hiểm mới.
 3. Nếu MIC không đồng ý tái tục hợp đồng bảo hiểm, MIC sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm trước ba mươi (30) ngày theo địa chỉ của Bên mua bảo hiểm mà đã được cung cấp cho MIC.
 4. Phí bảo hiểm tại biểu phí được tính toán căn cứ theo số tiền bảo hiểm, độ tuổi của Người được bảo hiểm tại ngày tái tục bảo hiểm và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến rủi ro được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm mua phải thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại thông báo tái tục bảo hiểm. Thông báo tái tục bảo hiểm MIC gửi cho Bên mua bảo hiểm chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không ràng buộc nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm tái tục trước khi đến hạn thanh toán. MIC sẽ xác định mức phí bảo hiểm này vào trước thời điểm tái tục và sẽ thông báo cho Bên mua bảo. Bên mua bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm theo hình thức đã thỏa thuận với MIC. Bên mua bảo hiểm cần thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và MIC đã thực sự nhận được khoản phí bảo hiểm này vào hoặc trước này bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung hoặc ngày đến hạn thanh toán theo quy định của pháp luật. Phương thức đóng phí bảo hiểm phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp MIC không nhận được đầy đủ toàn bộ phí bảo hiểm vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán phí bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và MIC không phải chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào. Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã bị hủy bỏ, MIC không đồng ý khôi phục hiệu lực bảo hiểm cho dù Bên mua bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ được trả lại cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm.

 1. MIC có quyền thay đổi toàn bộ hoặc một phần hợp đồng bảo hiểm bao gồm cả bảng quyền lợi bảo hiểm hoặc những điều khoản điều kiện và những thay đổi này chỉ áp dụng vào thời điểm tái tục hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp MIC có nghĩa vụ phải áp dụng các thay đổi ngay lập tức theo pháp luật. Nếu các thay đổi được thực hiện theo pháp luật, những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức, cho dù Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm đã nhận được thông tin chi tiết về thay đổi đó hay chưa.
 2. Hiệu lực bảo hiểm chỉ có thể được tái tục trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn tái tục bảo hiểm, tùy thuộc vào việc đồng ý tiếp tục tái tục từ MIC và thời gian chờ nếu có sẽ được bắt đầu tính từ thời điểm tái tục bảo hiểm đối với trường hợp tái tục không liên tục trong vòng 30 ngày. Phí bảo hiểm chưa thanh toán cần được thanh toán trước khi khôi phục hiệu lực bảo hiểm và MIC có quyền quy định các điều kiện đặc biệt đối với trường hợp khôi phục hiệu lực bảo hiểm.

Trường hợp bảo hiểm không được tái tục trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn tái tục bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm cần đăng ký tham gia đơn bảo hiểm mới. Tương tự, nếu hiệu lực bảo hiểm bị chấm dứt trước thời hạn tái tục, Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ không được tái tục, Bên mua bảo hiểm cần đăng ký tham gia hợp đồng bảo hiểm mới.

Điều 12. Điều khoản tăng/giảm Người được bảo hiểm

 1. Tăng Người được bảo hiểm

 Trường hợp Bên mua bảo hiểm muốn thêm Người được bảo hiểm vào hợp đồng bảo hiểm hiện tại, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cần phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu của MIC.

Nếu yêu cầu bổ sung được chấp thuận, MIC sẽ phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tất cả các yêu cầu bổ sung Người được bảo hiểm đều phải được MIC chấp thuận đồng thời việc bổ sung Người được bảo hiểm trong giữa năm bảo hiểm chỉ áp dụng với trường hợp Người được bảo hiểm kết hôn hoặc sinh con. 

Bên mua bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ giữa số ngày tham gia bảo hiểm và thời hạn hợp đồng bảo hiểm. MIC phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm ngay sau khi nhận đủ phí bảo hiểm. Ngày tái tục bảo hiểm của Người được bảo hiểm bổ sung trùng với ngày tái tục hợp đồng gốc đã cấp cho Bên mua bảo hiểm.

 1. Giảm Người được bảo hiểm

Trường hợp Bên mua bảo hiểm muốn giảm Người được bảo hiểm khỏi một hợp đồng hiện có, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản theo thông tin yêu cầu của MIC. Đối với Người được bảo hiểm không còn trong danh sách được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm trong năm bảo hiểm, MIC sẽ không hoàn phí bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm đó đã từng được chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có khoản chi trả tiền bảo hiểm nào đã được thực hiện, MIC sẽ hoàn lại 70% phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm (thời gian còn lại của hợp đồng được tính từ ngày chấm dứt có hiệu lực đến hết năm hợp đồng). Ngày chấm dứt có hiệu lực dựa trên ngày MIC nhận được thông báo chấm dứt bằng văn bản, hoặc kể từ ngày yêu cầu chấm dứt (nếu ngày yêu cầu chấm dứt là một ngày sau đó kể từ ngày MIC nhận được yêu cầu chấm dứt đối tượng được bảo hiểm). Người được bảo hiểm đó sẽ không được hưởng quyền lợi kể từ ngày chấm dứt bảo hiểm.

Điều 13. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm

 1. Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm phải hoàn toàn hợp tác với MIC và đội ngũ y tế của MIC (bao gồm cả bác sỹ độc lập đượcchỉ định). Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm phải khai báo đầy đủ và trung thực về tất cả các vấn đề quan trọng mà Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm đã biết hoặc nhận thức được. Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm sẽ hoàn thiện các văn bản cho phép MIC thu thập các thông tin liên quan từ bất cứ bác sỹ, bệnh viện, phòng khám hoặc nguồn cung cấp thông tin khác, bằng chi phí của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm. Đối với việc thu thập các báo cáo y tế bổ sung để xác minh, Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm đồng ý cho MIC được thu thập từ bất kỳ bệnh viện, phòng khám hoặc bất kỳ nguồn nào khác, chi phí thu thập báo cáo cho việc xác minh này sẽ do MIC chi trả. 
 2. Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải thông báo cho MIC về khiếu nại nếu thấy rằng các khoản chi phí theo hợp đồng bảo hiểm này có thể được bồi thường từ một cá nhân nào đó hoặc theo như hợp đồng bảo hiểm khác. Trường hợp các chi phí được bảo hiểm có thể được chi trả từ một hợp đồng khác, MIC sẽ chỉ chi trả số tiền vượt quá số tiền mà Người được bảo hiểm đã được chi trả theo hợp đồng khác đó.
 3. Phí bảo hiểm được xác định dựa trên độ tuổi của Người được bảo hiểm, tuổi của Người được bảo hiểm là số tuổi tính đến thời điểm nộp giấy yêu cầu bảo hiểm/tái tục và biểu phí bảo hiểm hoặc tài liệu liên quan khác MIC cung cấp được coi là một phần của thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm. Nếu khai báo sai tuổi của Người được bảo hiểm dẫn tới không trả đủ phí bảo hiểm tương ứng, Bên mua bảo hiểm cần thanh toán cho MIC khoản phí còn thiếu này hoặc MIC có quyền khấu trừ khoản phí còn thiếu khi tiến hành chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào theo hợp đồng bảo hiểm này. Bất kỳ khoản phí bảo hiểm tăng thêm nào mà có thể đã được thanh toán do khai báo sai tuổi sẽ được hoàn trả lại mà không tính lãi. Nếu theo tuổi đúng, Người được bảo hiểm không đủ điều kiện để hưởng quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm sẽ không được hưởng quyền lợi và phí bảo hiểm đã chi trả thực tế sẽ được hoàn lại sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan mà không tính lãi. Nếu một khoản bồi thường đã được chi trả liên quan đến Người được bảo hiểm không đủ điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm, thì Người được bảo hiểm cần phải hoàn trả cho MIC số tiền bồi thường đó và MIC có quyền thu bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào mà Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã thanh toán để bù trừ cho khoản bồi thường.
 4. MIC không có nghĩa vụ bắt buộc phải thông báo về bất kỳ hình thức ủy thác, quản lý, lưu giữ, chuyển nhượng hoặc các giao dịch khác của hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này, nhưng trong mọi trường hợp việc MIC thanh toán bồi thường hoặc chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng này cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm chỉ định hoặc đại diện pháp lý của Người được bảo hiểm được coi là hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng.
 5. Trong trường hợp có tranh chấp giữa Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và MIC, Người được bảo hiểm phải tuân thủ theo quy trình khiếu nại của MIC để MIC có thể hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp.
 6. Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo bồi thường cho MIC trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày điều trị. Tất cả các khiếu nại bồi thường hoàn chỉnh, hóa đơn gốc và tất cả các tài liệu phải được gửi trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày điều trị, trừ khi điều này có thể không thực hiện được trong trường hợp bất khả kháng. Đối với bất kỳ khiếu nại nào được gửi sau mười hai (12) tháng mà không thuộc trường hợp bất khả kháng sẽ không được thanh toán ngay cả khi khiếu nại đó thuộc phạm vi bảo hiểm. Thời hạn chín mươi (90) ngày và mười hai (12) tháng được tính dựa trên ngày xuất viện của bệnh nhân đối với điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày, trong khi điều trị ngoại trú được tính dựa trên ngày điều trị.
 7. Mọi yêu cầu thay đổi các điều khoản của hợp đồng, yêu cầu bồi thường sẽ không được chấp thuận bằng bất kỳ trao đổi không bằng văn bản nào giữa MIC và Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm. Mọi thay đổi, phê duyệt hoặc công bố khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm phải được MIC xác nhận bằng văn bản. MIC không bị ràng buộc bởi bất kỳ cam kết nào bằng lời nói mà không được MIC xác nhận lại bằng văn bản.
 8. h. Chi phí tư vấn của bác sỹ độc lập và bất cứ chi phí nào khác do bác sỹ độc lập sẽ do bên yêu cầu dịch vụ chi trả (có thể là Bên mua bảo hiểm /Người được bảo hiểm hoặc MIC).
 9. i. Nếu bất kỳ Người được bảo hiểm nào vi phạm các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, hoặc cố tình khiếu nại sai sự thật, MIC có quyền xem xét một cách hợp lý: 
  • Từ chối thanh toán; và 
  • Từ chối tái tục hợp đồng bảo hiểm; hoặc 
  • Áp dụng việc thay đổi với bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào MIC sẽ bảo hiểm; hoặc 
  • Ngay lập tức chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và mọi quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
 1. Việc thanh toán bất kỳ khiếu nại nào không giải phóng nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm trong việc thực hiện đầy đủ các điều kiện điều khoản của hợp đồng bảo hiểm này; và
 2. k. MIC không có nghĩa vụ phải trả các chi phí điều trị tiếp theo, hoặc các điều trị tương tự, ngay cả khi trước đó MIC đã từng trả cho điều trị tương tự, nếu cuối cùng việc điều trị được kết luận là không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Điều 14. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

 1. Bên mua bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm ở bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho MIC trong vòng ba mươi ngày (30) trước ngày chấm dứt. MIC sẽ không hoàn lại phí bảo hiểm trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn nếu có bất kỳ khiếu nại bảo hiểm nào đã được chi trả trong năm bảo hiểm hiện tại. Nếu Bên mua bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm định kỳ theo tháng hoặc quý (phí bảo hiểm theo kỳ chỉ áp dụng cho hợp đồng nhóm và phải tuân thủ theo thỏa thuận của MIC tại thời điểm chào phí hoặc khi tái tục) thì sẽ phải tiếp tục thanh toán phí của các kỳ đóng phí còn lại trừ trường hợp MIC đồng ý miễn đóng khoản phí còn lại. Trong trường hợp MIC đồng ý hoàn phí, MIC sẽ hoàn trả 70% phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm (số phí được tính theo tỉ lệ cho thời gian còn lại của hợp đồng được tính từ ngày hủy bỏ đến hết năm hợp đồng bảo hiểm và thời hạn hợp đồng bảo hiểm) và phí bảo hiểm sẽ được hoàn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngàychấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Nếu hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả cho MIC các tài liệu của bộ hợp đồng bảo hiểm. 
 2. MIC có quyền chấm dứt hiệu lực bảo hiểm ngay lập tức đối với từng Người được bảo hiểm kể từ thời điểm MIC phát hiện có sự vi phạm về bất kỳ quy định và/hoặc luật và/hoặc các lệnh trừng phạt về thương mại nào. MIC có quyền chấm dứt bảo hiểm cho tất cả Người được bảo hiểm cùng thời điểm khi chấm dứt hợp đồng bảo hiểm đối với Bên mua bảo hiểm. MICsẽ hoàn lại 100% phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm (số phí hoàn lại được tính theo tỉ lệ cho thời gian còn lại của hợp đồng được tính từ ngày hủy bỏ đến hết năm hợp đồng bảo hiểm và thời hạn hợp đồng bảo hiểm) với điều kiện không phát sinh bất kỳ khiếu nại bảo hiểm nào. 
 3. Quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này của Người được bảo hiểm tương ứng cũng sẽ tự động chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây (tùy theo sự kiện nào xảy ra trước):
 • Ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm;
 • Ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm của Người được bảo hiểm;
 • Người được bảo hiểm chết;
 • Không thanh toán phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm;
 • Khai báo sai, không khai báo hoặc gian lận từ phía Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm.

MIC có quyền chấm dứt bảo hiểm cho tất cả những Người được bảo hiểm cùng một lúc khi chấm dứt hiệu lực bảo hiểm đối với Bên mua bảo hiểm.

MIC sẽ không hoàn phí bảo hiểm đối với các trường hợp chấm dứt bảo hiểm này ngoại trừ tiểu mục a. Đối với tiểu mục b. Điều 14. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Điều 15. Điều khoản tiền tệ

Các hạn mức được quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm tính theo đồng Việt Nam (‘Đồng’).

Phí bảo hiểm phải được thanh toán bằng Đồng Việt Nam.

Tiền bồi thường sẽ được thanh toán bằng Đồng Việt Nam, trừ khi MIC có thỏa thuận khác bằng văn bản. Trường hợp khoản tiền bồi thường không được trả bằng Đồng Việt Nam thì phải tuân thủ theo quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam. Đối với các chi phí điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC sẽ chi trả theo tỷ giá bán của Vietcombank vào ngày xuất viện. Đối với các chi phí điều trị ngoại trú thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC sẽ hoàn trả theo tỷ giá bán của Vietcombank vào ngày điều trị ngoại trú. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến tỷ giá sẽ do Người được bảo hiểm thanh toán và sẽ được khấu trừ vào bất kỳ khoản thanh toán nào cho Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó.

MIC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí ngân hàng hoặc phí tín dụng hoặc chênh lệch tỷ giá nào.

Điều 16. Các điều khoản loại trừ chung

Các xét nghiệm, khám, điều trị, khoản mục, bệnh/tình trạng y tế, dịch vụ và các chi phí liên quan hoặc do hậu quả sau đây sẽ không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này và MIC sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với:

 1. Bệnh/ tình trạng có sẵn như đã định nghĩa, bao gồm bất kỳ điều trị và biến chứng phát sinh từ bệnh/tình trạng có sẵn và các bệnh/tình trạng y tế liên quan, trừ khi MIC có thỏa thuận khác bằng văn bản đồng ý cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm không cần phải thông báo cho MIC;
 2. Bất kỳ phẫu thuật nào không nằm trong danh mục phẫu thuật trừ trường hợp phẫu thuật này được chứng minh là có hiệu quả và không phải là thử nghiệm; 
 3. Bất kỳ khoản phí điều trị nào liên quan đến và/hoặc các bệnh/ dị tật bẩm sinh trừ khi được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm;
 4. Bất kỳ điều trị nào nhằm làm giảm tạm thời các triệu chứng chứ không phải giải quyết các bệnh/tình trạng y tế. Lưu ý MIC sẽ không từ chối thanh toán đối với các hình thức điều trị phục hồi khác được khuyến cáo bởi bác sỹ điều trị sau khi việc điều trị bệnh/tình trạng y tế đã có hiệu quả. MIC cũng không chi trả cho điều trị chỉ nhằm mục đích làm giảm tạm thời các triệu chứng chứ không chữa trị hoặc Người được bảo hiểm từ chối các điều trị hiệu quả vì bất kỳ lý do gì. MIC sẽ thanh toán cho điều trị làm giảm tạm thời triệu chứng khi điều trị này là “Chăm sóc giảm nhẹ và Chăm sóc cuối đời” nếu quyền lợi này được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm
 5. Mang thai hoặc sinh con theo cách tự nhiên trừ khi được nêu cụ thể trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm thể hiện tại bảng quyền lợi bảo hiểm. Sinh mổcần thiết về mặt ý tế và các biến chứng kèm theo được bảo hiểm theo mục quyền lợi “Mang thai và Sinh con” và phải tuân theo hạn mức và quyền lợi đó có trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm tại bảng quyền lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, MIC sẽ không thanh toán cho chi phí điều trị trong trường hợp Người được bảo hiểm cần đến phương tiện hỗ trợ để mang thai hoặc bất kỳ phương pháp hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai nào;
 6. Đã bắt đầu điều trị hoặc bắt đầu có nhu cầu (theo chẩn đoán của bác sỹ điều trị hoặc bác sỹ y tế độc lập), trong vòng chín mươi (90) ngày đầu tiên sau khi sinh đối với những trẻ được thụ thai bằng phương pháp nhân tạo hoặc bất kỳ phương pháp hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai nào;
 7. Việc điều trị có liên quan trực tiếp đến việc mang thai hộ cho dù Người được bảo hiểm đóng vai trò là người mang thai hộ, hoặc là bố/mẹ;
 8. Phẫu thuật bào thai. Có nghĩa là cung cấp điều trị hoặc tiến hành điều trị trên bào thai ngay khi còn trong bụng mẹ;
 9. Các biến chứng của việc mang thai và sinh con hoặc bất kỳ hậu quả nào trừ trường hợp quyền lợi này được bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm theo bảng quyền lợi bảo hiểm;
 10. Chấm dứt thai kỳ hoặc bất kỳ hậu quả nào của việc chấm dứt thai kỳ;
 11. Tránh thai, khám kiểm tra và điều trị vô sinh, phác đồ điều trị để tăng khả năng sinh sản (bao gồm cả điều trị để ngăn ngừa sẩy thai trong tương lai), kiểm tra tình trạng sẩy thai và hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai, triệt sản (hoặc ngược lại) hoặc bất kỳ hậu quả hoặc điều trị kèm theo;
 12. Điều trị chứng bất lực hoặc bất kỳ hậu quả nào kèm theo;
 13. Điều trị, hoặc điều trị liên quan đến rối loạn chức năng tình dục hoặc bất kỳ hậu quả nào kèm;
 14. Điều trị các bệnh lây lan qua đường tình dục;
 15. Phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoặc bất kỳ điều trị y tế hoặc phẫu thuật khác bao gồm cả điều trị tâm lý hoặc dịch vụ tương tự phát sinh từ, hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chuyển đổi giới tính;
 16. Điều trị bệnh/tình trạng y tế phát sinh dưới mọi hình thức do lây nhiễm vi-rút gây Suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải (AIDS) trừ khi được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm được quy định tại bảng quyền lợi bảo hiểm;
 17. Điều trị bệnh béo phì (chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) từ 30 trở lên) hoặc bất kỳ bệnh/tình trạng y tế nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến bệnh béo phì dưới mọi hình thức;
 18. Chi phí trực tiếp, hoặc liên quan đến bất kỳ loại phẫu thuật giảm cân nào, cho dù là cần thiết phải tiến hành phẫu thuật. Điều này bao gồm cả việc đặt đai thắt dạ dày, hoặc cắt vát dạ dày;
 19. Loại bỏ mỡ hoặc mô thừa từ bất kỳ phần nào của cơ thể cho dù điều đó có cần thiết vì lý do sức khỏe hoặc tâm lý;
 20. Chi phí thu mua nội tạng hoặc mô hiến tặng hoặc chi phí tìm kiếm nguồn hiến tạng hoặc bất kỳ chi phí hành chính nào khác ngay cả khi việc cấy ghép được phép thực hiện theo các điều khoản của quy tắc bảo hiểm này;
 21. Bất kỳ điều trị nào do đối tượng nào sau đây tiến hành: Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm, hoặc một thành viên gia đình là bố mẹ, bố mẹ vợ, các anh/em, anh/em rể, chị/em, chị/em dâu, vợ/chồng hoặc con của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm;
 22. Việc điều trị phát sinh từ hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc tự gây thương tích hoặc cố ý tự tử;
 23. Chi phí tham dự lớp học làm bố mẹ hoặc các lớp đào tạo khác như các lớp tiền sản, tất cả các loại hình lớp học/ khóa học /chương trình học như cai rượu, thuốc lá, ma túy hoặc chất kích thích;
 24. Bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc điều trị giảm lệ thuộc vào nicotine hoặc thuốc lá, bao gồm liệu pháp thay thế nicotine; hoặc điều trị phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng sai hoặc quá liều hoặc sử dụng quá nhiều rượu/cồn, thuốc, bất kỳ loại chất kích thích nào khác;
 25. Bất kỳ dịch vụ điều trị các khuyết tật khúc xạ về mắt như viễn thị, cận thị hoặc loạn thị, lác trừ khi được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm của Người được bảo hiểm 
 26. Phẫu thuật mắt bằng laser/ lasik;
 27. Tất cả các điều trị liên quan đến phát triển thần kinh, phát triển nhận thức, rối loạn học tập, chậm nói, các vấn đề giáo dục, các vấn đề về hành vi, các mốc phát triển, phát triển thể chất hoặc phát triển tâm lý, bao gồm đánh giá hoặc xếp loại các vấn đề đó. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề như chứng khó đọc, chứng khó thở, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và các vấn đề liên quan đến lời nói và ngôn ngữ;
 28. Các chi phí phát sinh do điều trị không thuộc phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí điều trị phụ trội;
 29. Bất kỳ viện phí phụ trội nào phát sinh cho phòng đơn hoặc đôi ngoài tiêu chuẩn vượt quá giới hạn quy định trong chi phí giường phòng hàng ngày hoặc nâng hạng phòng, các hạng mục sang trọng, các hạng mục không phải là tiêu chuẩn, bữa ăn cho khách. Lưu ý: Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có thể chọn để nâng hạng phòng hoặc các hạng mục, tuy nhiên, MIC sẽ chỉ chi trả cho những chi phí hợp lý cho phòng tiêu chuẩn theo bảng quyền lợi và Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm sẽ có trách nhiệm trả bất kỳ khoản phí phát sinh thêm;
 30. Điều trị giảm nhẹ các triệu chứng mà có liên quan đến sự thay đổi cơ thể phát sinh vì lý do sinh lý hoặc tự nhiên như tuổi già, mãn kinh, hoặc tuổi dậy thì và không phải do tình trạng y tế tiềm ẩn, ốm đau hoặc thương tật;
 31. Tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ hoặc phòng bệnh hoặc sàng lọc dự phòng, bao gồm tư vấn theo dõi định kỳ, trừ khi được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm như đã quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm;
 32. Chi phí cung cấp hoặc lắp bộ phận giả bên ngoài hoặc dụng cụ chỉnh hình hoặc thiết bị hoặc trợ giúp y tế hoặc thiết bị y tế sử dụng lâu dài trừ khi được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm như đã quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm;
 33. Điều trị ngoại trú, bao gồm cả thuốc và băng gạc trừ trường hợp hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm có quyền lợi “Bác sỹ đa khoa và Bác sỹ chuyên khoa” và những hạng mục này được chỉ định trong đơn thuốc;
 34. Nắn chỉnh răng, điều trị nha chu, điều trị nội nha, nha khoa dự phòng và nha khoa tổng quát bao gồm cả trám–hàn răng, cho dù người điều trị là ai, trừ khi được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm như được quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm;
 35. Yêu cầu bồi thường khi Người được bảo hiểm ra khỏi phạm vi địa lý được bảo hiểm để điều trị (cho dù đó có phải là lý do duy nhất hay không) hoặc du lịch mà bất chấp khuyến cáo y tế ngay cả khi nơi đến vẫn thuộc phạm vi địa lý được bảo hiểm;
 36. Điều trị do hậu quả của việc tham gia hoặc huấn luyện các môn thể thao được trả lương hoặc thù lao, bao gồm cả các khoản trợ cấp hoặc tài trợ (trừ khi người được bảo hiểm chỉ nhận được chi phí đi lại);
 37. Điều trị các chấn thương do nhảy dù từ mặt phẳng cố định (base jumping - nhảy từ nóc cao ốc, cầu và vách đá), nhảy cầu mạo hiểm (cliff diving), bay trên máy bay không có giấy phép hoặc học lái, võ thuật, leo trèo tự do, leo núi có hoặc không dây, lặn biển có bình dưỡng khí đến độ sâu hơn 10 mét, đi bộ đến một độ cao trên 2.500 mét, nhảy bungee, du thám hẻm núi, dù lượn, nhảy dù hoặc tàu lượn có động cơ, nhảy dù, khám phá hang động, trượt tuyết với đường trượt tự nhiên hay bất cứ hoạt động thể thao mùa đông với đường trượt tự nhiên;
 38. Điều trị bị loại trừ quy định cụ thể ở điều khoản điều kiện bao gồm các bệnh/tình trạng y tế liên quan, được nêu rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc sửa đổi bổ sung, các khoản phí cho các hạng mục không được quy định trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm;
 39. Bất kỳ khoản phí nào phát sinh vì lý do xã hội hoặc nội bộ (như chi phí đi lại hoặc trợ giúp gia đình) hoặc vì lý do không liên quan trực tiếp đến việc điều trị;
 40. Bất kỳ khoản phí điều trị nào phát sinh trong thời gian Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm đến hạn; ;
 41. Bất kỳ khoản phí nào từ trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng thủy châm, spa, phòng khám trị liệu bằng phương pháp tự nhiên, trung tâm thể dục thể thao, thậm chí ngay cả khi các cơ sở này được đăng ký để hoạt động như một bệnh viện;
 42. Bất kỳ khoản bồi thường nào hoặc một phần tiền bồi thường liên quan đến việc Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải thanh toán (như mức khấu trừ năm hoặc đồng chi trả). Trong trường hợp này, MIC sẽ chỉ thanh toán phần chi phí còn lại của tiền bồi thường sau khi đã trừ đi mức khấu trừ năm và/hoặc đồng chi trả;
 43. Bất kỳ khoản phí nào không phải là hợp lý và hợp lệ cho dù phát sinh theo chỉ định của bác sỹ, bệnh viện, phòng thí nghiệm hoặc cho dịch vụ y tế;
 44. Bất kỳ chi phí hành chính hoặc chi phí làm báo cáo (trừ khi MIC có quy định khác) hoặc bất kỳ chi phí khác không phải là chi phí y tế liên quan khi cung cấp và/hoặc thực hiện điều trị và/hoặc dịch vụ y tế;
 45. Tất cả các khoản phí tín dụng hoặc phí ngân hàng khi thực hiện thanh toán tiền bồi thường bằng tiền tệ không phải bằng Việt Nam Đồng;
 46. Chi phí điều trị đã thực hiện và thuốc men do bác sỹ kê đơn không liên quan đến điều trị cho Người được bảo hiểm;
 47. Chi phí cho thực phẩm chức năng hoặc các chất có sẵn trong tự nhiên như vitamin, khoáng chất, và chất hữu cơ, trừ khi được quy định theo quyền lợi về “điều trị thay thế”;
 48. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, bao gồm sữa công thức và sản phẩm làm đẹp, thậm chí ngay cả khi chúng được khuyến cáo hoặc kê đơn hoặc được công nhận về mặt y tế là có tác dụng trị liệu;
 49. Điều trị tâm thần trừ khi được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm như quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm;
 50. Bảo quản lạnh, cấy hoặc cấy lại các tế bào sống hoặc mô sống, bất kể là lấy từ chính bản thân hay lấy từ người hiến tặng;
 51. Điều trị được cho là không cần thiết về mặt y tế hoặc các điều trị theo yêu cầu của Người được bảo hiểmmà không theo chỉ định của bác sỹ điều trị;
 52. Điều trị nội trú đối với bệnh/tình trạng y tế có thể được điều trịbằng điều trị ngoại trú;
 53. Xét nghiệm di truyền, cũng như bất kỳ tư vấn cần thiết sau các xét nghiệm di truyền, thậm chí ngay cả khi những xét nghiệm đó được thực hiện để xác định xem Người được bảo hiểm có khả năng bị các bệnh do di truyền trong tương lai hay không. Vì những xét nghiệm này được tiến hành để xác định xem các tình trạng y tế có khả năng phát triển hay không, chứ không nhằm mục đích điều trị tình trạng y tế;
 54. Đồ dùng cá nhân tiêu chuẩn ví dụ như dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, nước súc miệng, kem dưỡng, kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt, sữa tắm, thuốc tránh thai, thuốc đặc trị cảm lạnh và nhức đầu có hoặc không có đơn thuốc, MIC cũng không trả tiền cho chi phí điện thoại;
 55. Tất cả các loại rối loạn giấc ngủ bao gồm ngáy ngủ, mất ngủ, ngưng thở khi ngủ, hoặc thử nghiệm nghiên cứu về giấc ngủ, rối loạn thần kinh, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh;
 56. Khám và điều trị chứng rụng tóc; 
 57. Dị ứng do dùng mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp;
 58. Chi phí điều trị các loại mụn trứng cá; 
 59. Xỏ khuyên tai hoặc cơ thể và xăm mình hoặc dịch vụ điều trị cần thiết do hậu quả của những can thiệp đó;
 60. Dịch vụ điều trị khi ở bệnh viện mà vượt quá chín mươi (90) ngày liên tiếp cho tổn thương thần kinh vĩnh viễn hoặc nếu Người được bảo hiểm đang ở trong trạng thái sống thực vật dai dẳng. MIC xác định trạng thái thực vật dai dẳng là tình trạng mất ý thức sâu, không có dấu hiệu nhận thức hay ý thức hay trí tuệ hoạt động, ngay cả khi người đó có thể mở mắt và hít thở mà không cần hỗ trợ và người đó không phản ứng với các tác nhân kích thích như gọi tên của họ hay động chạm. Trạng thái phải tồn tại trong ít nhất bốn (4) tuần mà không có dấu hiệu cải thiện hoặc có thể không phục hồi;
 61. Bất kỳ chi phí hoặc dịch vụ hoặc điều trị phát sinh trong đất nước chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (UN) và/hoặc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA) và/hoặc Liên minh châu Âu (EU) tại thời điểm điều trị; 
 62. Duy trì sự sống nhân tạo quá 60 ngày liên tục nếu Người được bảo hiểm ở trong tình trạng sống thực vật và chỉ được duy trì sự sống bằng can thiệp y tế như thở máy;
 63. Phẫu thuật bằng robot hoặc bất kỳ phương pháp điều trị kiểm soát đau cột sống nào trừ khi điều này đã được MIC chấp thuận và đồng ý trước bằng văn bản;

Điều 17. Các điều khoản loại trừ đặc biệt

Các xét nghiệm, khám, điều trị, tình trạng y tế, can thiệp và các chi phí liên quan hoặc chi phí hậu quả sau đây không được bảo hiểm và MIC sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với:

 1. Điều trị hoặc phẫu thuật thẩm mỹ;
 2. Bất kỳ điều trị có liên quan đến hoặc cần phải thực hiện vì điều trị thẩm mỹ/phẫu thuật tái tạo trước đó;
 3. Điều dưỡng đặc biệt trong bệnh viện, trừ khi MIC đã đồng ý bằng văn bản hoặc đồng ý trước rằng việc điều dưỡng đó là cần thiết và phù hợp;
 4. Điều trị nội trú phục hồi chức năng trừ khi:

-   Được bác sỹ chuyên khoa về phục hồi chức năng thực hiện; và

-   Được thực hiện tại bệnh viện phục hồi chức năng hoặc khoa phục hồi chức năng; và

-   Không thể điều trị ngoại trú; và

-   Các chi phí đã được đồng ý bằng văn bản trước khi bắt đầu quy trình phục hồi chức năng.

MIC sẽ chỉ thanh toán chi phí cho hai mươi tám (28) ngày điều trị phục hồi chức năng nội trú trừ trường hợp tổn thương hệ thần kinh trung ương nghiêm trọng do chấn thương bên ngoài. Đối với các trường hợp như tổn thương hệ thần kinh trung ương nghiêm trọng do chấn thương bên ngoài, MIC chỉ thanh toán chi phí cho một trăm tám mươi (180) ngày điều trị nội trú phục hồi chức năng.

 1. Việc sử dụng một loại thuốc hoặc bất kỳ loại thuốc nào được sử dụng theo một cách khác mà không theo chỉ định đã được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc đang thử nghiệm hoặc trong các thử nghiệm lâm sàng. MIC sẽ không xem xét các báo cáo trường hợp riêng lẻ, các nghiên cứu về một số lượng nhỏ người, cũng như các thử nghiệm lâm sàng chưa được đăng ký. Điều này có nghĩa là chúng phải được Cơ quan Thuốc Châu Âu cấp phép nếu Người được bảo hiểm đang điều trị ở Châu Âu, hoặc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nếu Người được bảo hiểm đang được điều trị ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và những loại thuốc này phải được sử dụng trong các điều khoản của giấy phép mà họ đã được chấp thuận;
 2. Phương pháp điều trị chưa được chứng minh hiệu quả hoặc là thử nghiệm hoặc là tiên phong hoặc kỹ thuật phẫu thuật hoặc thiết bị y tế không được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý của chính phủ và các thử nghiệm lâm sàng cho các loại thuốc mà Người được bảo hiểm lựa chọn điều trị mặc dù phương pháp điều trị thông thường cho tình trạng này đã có sẵn. Tuy nhiên, MIC sẽ chi trả nếu trước khi điều trị, phương pháp điều trị này được cơ quan y tế có thẩm quyền công nhận, được bác sỹ thông báo về chi phí điều trị và được MIC chấp thuận trước bằng văn bản. Đối với phương pháp điều trị đã được thiết lập, điều này có nghĩa là các quy trình và thực tiễn đã trải qua thử nghiệm và đánh giá lâm sàng thích hợp, được chứng minh đầy đủ trên các tài liệu y khoa đã xuất bản cho các mục đích cụ thể để được coi là liệu pháp đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả.
 3. Chúng tôi sẽ không thanh toán cho bất kỳ điều trị nào hoặc cho Vận chuyển y tế và hỗ trợ y tế khẩn cấpnếu chúng cần thiết do sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở ô nhiễm hạt nhân, ô nhiễm sinh học hoặc ô nhiễm hóa học, trong khi tham gia hoặc tham gia vào chiến tranh (dù có tuyên bố hay không), hành động của kẻ thù nước ngoài, hoạt động phạm pháp hoặc tội phạm, xâm lược, nội chiến, bạo loạn, nổi loạn, khởi nghĩa, cách mạng, lật đổ chính phủ được thành lập hợp pháp, nổ vũ khí chiến tranh. Điều này bao gồm việc điều trị cần thiết do Người được bảo hiểm tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm không cần thiết, chẳng hạn như đi đến một nơi bất ổn với tư cách là khán giả.

Lưu ý: loại trừ này không áp dụng cho việc điều trị cần thiết do hậu quả của một hành động khủng bố với điều kiện là hành động khủng bố đó không là kết quả của ô nhiễm hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.

Điều 18. Loại trừ đối với bệnh có sẵn

Theo quy tắc bảo hiểm này, bệnh có sẵn sẽ bị loại trừ cho tất cả các quyền lợi, trừ khi có các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm áp dụng cho chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm.

Đối với bệnh/ tình trạng liên quan đến một bệnh/tình trạng có sẵn, MIC sẽ coi là bệnh/tình trạng có sẵn. Việc xác định một bệnh/ tình trạng y tế có liên quan đến bệnh/tình trạng có sẵn dựa trên hồ sơ chứng từ thực tế và các tài liệu liên quan như báo cáo y tế, giám định y tế, nghiên cứu y tế hoặc ý kiến chuyên môn của bác sỹ độc lập.

 

Trong một số trường hợp, MIC có thể áp dụng một số quy định khác liên quan đến bệnh/tình trạng có sẵn và được quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Theo đó, MIC có thể chấp nhận bảo hiểm và đồng ý giữ nguyên các điều khoản điều kiện về bệnh/tình trạng có sẵn theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm trước đó.

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm

 1. Quyền của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
 1. Yêu cầu MIC giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Đơn phương đình chỉ thực hiện đồng bảo hiểm.
 3. Yêu cầu MIC thanh toán quyền lợibảo hiểm cho Người được bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này cũng dựa trên bảng quyền lợi áp dụng cho chương trình của Người được bảo hiểm.
 4. Người được bảo hiểm được hỗ trợ bảo lãnh viện phí khi điều trị nội trú tại tại bệnh viện được liệt kê trong Danh mục bệnh viện, cơ sở bảo lãnh viện phí.
 5. Yêu cầu MIC hoàn trả phí bảo hiểm vượt quá nếu tuổi của Người được bảo hiểm bị khai sai so với ngày bắt đầu hợp đồng bảo hiểm và phí bảo hiểm đã trả cao hơn mức yêu cầu dựa trên tuổi chính xác của người đó.
 6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 7. Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
 8. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 9. Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của MIC bao gồm cả các bệnh/ tình tạng có sẵn và bệnh/dị tật bẩm sinh.
 10. Thông báo cho MIC trước khi tiến hành các điều trị cần có sự chấp thuận trước của MIC.
 11. Thông báo cho MIC những yếu tố có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của MIC trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm (hoặc bất kỳ Người được bảo hiểm nào) thay đổi địa chỉ cần phải thông báo cho MIC bằng văn bản. Bên mua bảo hiểm có thể đại diện bất cứ Người được bảo hiểm nào trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm để nhận các thư từ của MIC theo địa chỉ của Bên mua bảo hiểm.
 12. Thông báo cho MIC về bất kỳ khiếu nại nào xảy ra theo hợp đồng bảo hiểm này. Trong trường hợp phát sinh những chi phí vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm hoặc cao hơn mức hợp lý và hợp lệ thông thường thì Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểmsẽ tự chi trả phần chênh lệch đó.
 13. Cung cấp đầy đủ hồ sơ khiếu nại theo quy định của MIC.
 14. Hoàn trả cho MIC chi phí đã được MIC chi trả trong trường hợp các chi phí này không thuộc phạm vi bảo hiểm và MIC có quyền đối trừ với bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào đã thu từ Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm để bù trừ cho các chi phí này.
 15. Việc MIC đồng ý thanh toán bất kỳ khiếu nại nào không có nghĩa là Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm không còn nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các điều kiện điều khoản của hợp đồng bảo hiểm này.
 • Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có nghĩa vụ đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp cho MIC phải đầy đủ, đúng sự thật và chính xác. Trường hợp vi phạm, MIC có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hoặc áp dụng các điều khoản giới hạn quyền lợi bảo hiểm.
 1. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của MIC

 1. Quyền của MIC
 2. Nếu Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm vi phạm các điều kiện điều khoản của hợp đồng hoặc tạo hoặc cố tình tạo hồ sơ bằng bất cứ cách nào không trung thực, MIC có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm từ chối tái tục hợp đồng hoặc tái tục với những điều khoản đặc biệt do MIC đưa ra hoặc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm ngay lập tức.
 3. Thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 4. Yêu cầu Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ trung thực và chính xác các thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Việc không kê khai bất kỳ bệnh/tình trạng y tế nào của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã được cảnh báo có thể dẫn đến việc loại trừ chi phí điều trị cho tình trạng đó, từ chối tái tục hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 5. Từ chối trả tiền bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 6. Xem xét từ chối bồi thường nếu MIC không nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày tiến hành điều trị, trừ khi có sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 7. MIC sẽ thu hồi lại khoản tiền bồi thường từ Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và/hoặc người được bảo hiểm khi MIC phát hiện ra sự thiếu trung thực/khai báo sai.
 8. MIC và các nhà cung cấp dịch vụ khác của MICsẽ từ chối bảo hiểm hoặc từ chối chi trả tiền bảo hiểm theo quy tắc này nếu việc đó khiến MIC hoặc những nhà cung cấp dịch vụ do MIC ủy quyền vi phạm luật, quy định quốc tế, những hình thức chế tài, cấm vận thương mại của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở những quy định do Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc theo nghị quyết của Liên hợp quốc quy định. Nếu một vi phạm tiềm ẩn được phát hiện, MIC sẽ thông báo bằng văn bản khi ngay có thể cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm.
 9. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 10. Nghĩa vụ của MIC
 11. Giải thích cho Bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm;
 12. Cấp cho Bên mua bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 13. Trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
 14. Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm;
 15. Thông báo bằng văn bản trước ngày các thay đổi có hiệu lực cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm những thay đổi cần thiết đối với các điều khoản của bảo hiểm (bao gồm quyền lợi, phí bảo hiểm và văn bản hợp đồng bảo hiểm);
 16. MIC sẽ thông báo bằng văn bản mọi thông tin liên quan đến phạm vi bảo hiểm, các điều khoản và điều kiện đối với hợp đồng bảo hiểm của người được bảo hiểm. MIC không bị ràng buộc bởi bất kỳ cam kết không bằng văn bản nào.

 

 1. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 21. Trả tiền bảo hiểm

 1. Đối với các yêu cầu bồi thườngBên mua bảo hiểm /Người được bảo hiểm có thể tự thanh toán các chi phí điều trị trước nhưng cần thông báo cho MIC trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều trị. 
 2. Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng phải gửi cho MIC các giấy tờ sau đây:

- Giấy chứng nhận bảo hiểm;

- Tất cả các yêu cầu bồi thường đều cần phải có Giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu có thể lấy tại trang web của MIC hoặc bằng cách gọi cho trung tâm bảo lãnh và giải quyết bồi thường của MIC;

- Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp cho MIC Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ, có chữ ký của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và các thông tin được MIC yêu cầu.

Giấy yêu cầu bồi thường đầy đủ sẽ đảm bảo rằng khiếu nại này sẽ được xử lý kịp thời. Trường hợp giấy yêu cầu bồi thường không đầy đủ hoặc không có chữ ký, việc giải quyết yêu cầu có thể bị trì hoãn. MIC sẽ trả lại Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm để hoàn tất.

 • MIC có thể cần thông tin y tế bổ sung từ bác sỹ điều trị. Trong những trường hợp đó, MIC sẽ cung cấp một mẫu thu thập thông tin y tế để bác sỹ điều trị cho Người được bảo hiểm hoàn thành. Cho đến khi mẫu thông tin này được cung cấp đầy đủ bởi Người được bảo hiểm, yêu cầu giải quyết  bồi thường sẽ chưa được giải quyết.
 • MIC không trả tiền cho các báo cáo y tế.

Đối với dịch vụ điều trị mà Người được bảo hiểm cần sự chấp thuận trước của MIC, thì Người được bảo hiểm phải nhận được chấp thuận từ MIC bằng văn bản trước khi bắt đầu điều trị. Người được bảo hiểm sẽ nhận được mã số hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm. Mã số này phải được nêu trong khiếu nại tiếp theo của Người được bảo hiểm.

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm là mười hai (12) tháng kể từ ngày điều trị.

Các giấy tờ, chứng từ thanh toán phát sinh ở nước ngoài, ghi bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch tiếng Việt có công chứng phải đính kèm bản gốc bằng tiếng nước ngoài. Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Chi phí dịch do Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm tự chi trả.

 1. Trong trường hợp tai nạn cần bổ sung các chứng từ sau
 • Tai nạn sinh hoạt: Biên bản tai nạn tóm tắt quá trình tai nạn có xác nhận thông tin của người chứng kiến hoặc cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi xảy ra tai nạn (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);
 • Tai nạn lao động: Biên bản tai nạn lao động có xác nhận của cơ quan nơi Người được bảo hiểm đang công tác hoặc cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi xảy ra tai nạn (bản gốc);
 • Tai nạn giao thông: 
 • Biên bản tường trình tai nạn có xác nhận của người làm chứng hoặc của công an nơi xảy ra tai nạn trong trường hợp có sự tham gia của công an;
 • Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe trong trường hợp khi đang điều khiển phương tiện yêu cầu các chứng từ này theo quy định của pháp luật.
 1. Các chứng từ liên quan đến việc điều trị

Đơn thuốc, sổ khám bệnh, giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu chỉ định xét nghiệm, kết quả xét nghiệm hoặc phiếu chụp liên quan, Giấy chứng nhận phẫu thuật/phiếu mổ (trong trường hợp phẫu thuật). Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản photo có xác nhận sao y. Trong mọi trường hợp, MIC có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra.

 1. Chứng từ liên quan đến thanh toán y tế

Hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu theo quy định của pháp luật và bảng kê chi tiết kèm theo. Các giấy tờ trên phải là bản gốc và sẽ thuộc sở hữu của MIC sau khi khiếu nại đã được giải quyết. Hóa đơn mua thuốc/điều trị phải được xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kê đơn thuốc/điều trị và thể hiện số lượng thuốc đúng theo đơn thuốc bác sỹ điều trị. MIC không chấp nhận các phiếu thu/biên lai bán lẻ cộng gộp cho mỗi hồ sơ yêu cầu bồi thường.

 

Giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu của MIC phù hợp với quy định của quy tắc bảo hiểm này và của pháp luật. 

Là phạm vi lãnh thổ được nêu trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc trong sửa đổi bổ sung, bao gồm:

 • Việt Nam;
 • Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan;
 • Toàn thế giới ngoại trừ Mỹ;
 • Toàn thế giới.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là tổng chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm sẽ phải chịu mỗi năm hợp đồng trước khi bất kỳ quyền lợi nào được trả theo chương trình của Người được bảo hiểm.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là bảng chương trình bảo hiểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện những quyền lợi tối đa mà MIC chi trả cho Người được bảo hiểm.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là tỉ lệ phần trăm chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm cần phải trả đối với mỗi yêu cầu bồi thường và được quy định tại Bảng quyền lợi và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc các sửa đổi bổ sung.

Đồng chi trả được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền bảo hiểm hoặc chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm hoặc của giới hạn phụ của quyền lợi bảo hiểm phụ tùy theo số nào thấp hơn theo thỏa thuận của các bên và được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi áp dụng đồng chi trả và khấu trừ năm, MIC sẽ trừ đi số tiền khấu trừ hàng năm trước sau đó áp dụng đồng chi trả đối với phần còn lại của quyền lợi được chi trả.

Tổng số tiền bồi thường sau khi áp dụng đồng chi trả sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong Bảng quyền lợi.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là những tài liệu bổ sung MIC phát hành cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm để ghi nhớ và xác nhận các nội dung thay đổi của Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là người được pháp luật quy định hoặc được chỉ định để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Người được bảo hiểm chưa thành niên.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là chương trình bảo hiểm cụ thể được được quy định chi tiết trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là các thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và MIC, theo đó Bên mua bảo hiểm trả phí bảo hiểm và MIC phải trả số tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, chứng thực điện báo, telex, fax và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là việc sử dụng bạo lực của một cá nhân khủng bố hay một nhóm khủng bố để ép buộc hoặc đe dọa làm hại người dân để đạt được một mục đích chính trị, quân sự, xã hội hay tôn giáo. Khủng bố cũng bao gồm bất kỳ hành động nào được chính phủ có liên quan xác nhận hoặc công nhận là một hành động khủng bố.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là thời điểm cùng ngày và tháng ở năm tiếp theo tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày tái tục hợp đồng gần nhất.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là ngày được các bên quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc ngày khác theo quy định pháp luật Việt Nam bắt đầu thời hạn bảo hiểm như đã nêu tại Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là văn bản được MIC cấp cho Bên mua bảo hiểm, là một phần của thỏa thuận giữa MIC và Bên mua bảo hiểm, cho phép Bên mua bảo hiểm được công nhận là Bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng bảo hiểm cũng thể hiện các thông tin về Người được bảo hiểm, chương trình bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Dùng để chỉ thời hạn bảo hiểm và được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc sửa đổi bổ sung.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.

Là số tiền Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải trả cho MIC theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

Admin   March 24, 2023  


Be the first person to like this faq.