Công ty cổ phần LIMI

Đơn bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm

Là văn bản được MIC cấp cho Bên mua bảo hiểm, là một phần của thỏa thuận giữa MIC và Bên mua bảo hiểm, cho phép Bên mua bảo hiểm được công nhận là Bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng bảo hiểm cũng thể hiện các thông tin về Người được bảo hiểm, chương trình bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm.