Công ty cổ phần LIMI

Sửa đổi bổ sung

Là những tài liệu bổ sung MIC phát hành cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm để ghi nhớ và xác nhận các nội dung thay đổi của Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *