Công ty cổ phần LIMI

Vận chuyển y tế và hỗ trợ y tế khẩn cấp (IEMA)

Vận chuyển y tế và hỗ trợ y tế khẩn cấp (IEMA)

a. Đây là một trong những quyền lợi của chương trình bảo hiểm. Dịch vụ được cung cấp bởi một công ty hỗ trợ quốc tế theo chỉ định của MIC.

b. Các điều khoản, định nghĩa, bất kỳ giới hạn chi trả các quyền lợi và các giới hạn được nêu trong Bảng quyền lợi được MIC và công ty hỗ trợ quốc tế đồng ý chi trả cho Người được bảo hiểm cũng áp dụng cho quyền lợi vận chuyển y tế khẩn cấp và/hoặc hồi hương.

c. Định nghĩa – Áp dụng cho quyền lợi hỗ trợ y tế khẩn cấp quốc tế.

- Bác sỹ được chỉ định: là bác sỹ được MIC lựa chọn để tư vấn về tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm và/ hoặc nhu cầu về dịch vụ và/ hoặc sự phù hợp và đầy đủ của các cơ sở y tế tại quốc gia nơi Người được bảo hiểm đã tiến hành nhập bệnh viện.

- Dịch vụ: là việc di chuyển Người được bảo hiểm từ bệnh viện này đến một bệnh viện khác có các cơ sở y tế cần thiết ở quốc gia nơi Người được bảo hiểm bị ốm hoặc ở một quốc gia lân cận khác (vận chuyển) hoặc đưa Người được bảo hiểm trở lại quốc gia cư trú chính của họ.

- Quê hương: là quốc gia được thể hiện trong hồ sơ của MIC mà Người được bảo hiểm coi như quê hương và là quốc gia phát hành hộ chiếu cho Người được bảo hiểm.

d. Quy định chung

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc ốm đau bệnh tật bất ngờ và cần được điều trị nội trú ngay lập tức tại bệnh viện. Dịch vụ được cung cấp khi:

-  Người được bảo hiểm được đưa vào bệnh viện khi đang ở nước ngoài từ quốc gia cư trú chính của họ và theo ý kiến của Bác sỹ được chỉ định, các cơ sở y tế không phù hợp hoặc không đầy đủ, Người được bảo hiểm sẽ được quyền vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương.

- Người được bảo hiểm được đưa vào bệnh viện khi đang ở quốc gia cư trú và theo ý kiến của Bác sỹ được chỉ định các cơ sở y tế tại quốc gia cư trú chính không phù hợp hoặc không đầy đủ, Người được bảo hiểm sẽ được vận chuyển đến nơi gần nhất nơi có sẵn các dịch vụ thích hợp.

- Sau khi được vận chuyển cấp cứu, theo các mục ở trên (điểm d.) Người được bảo hiểm sẽ có quyền được đưa trở lại bằng đường hàng không theo lịch trình thông thường trừ khi MIC đồng ý rằng cần phải có một phương tiện vận tải khác để đưa Người được bảo hiểm trở về quốc gia cư trú chính.

MIC sẽ chi trả các chi phí hồi hương cho Người được bảo hiểm nếu MIC đã đồng ý chi trả cho việc vận chuyển cấp cứu để đưa Người được bảo hiểm nhập viện khẩn cấp.

MIC sẽ không chi trả chi phí vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm quyết định đi nơi khác để điều trị và khi các cơ sở y tế gần nhất (do MIC xác định và/hoặc công ty hỗ trợ quốc tế được MIC chỉ định và cho là đã đầy đủ cho việc điều trị của Người được bảo hiểm. Điều này bao gồm cả việc đưa Người được bảo hiểm quay trở lại quốc gia cư trú chính để điều trị.

e. Sắp xếp vận chuyển cấp cứu và hồi hương

Nếu Người được bảo hiểm đã nhập viện cấp cứu và Người được bảo hiểm hoặc bác sỹ điều trị cho rằng cơ sở y tế địa phương không đủ để điều trị cho Người được bảo hiểm, đại diện của Người được bảo hiểm cần liên hệ với MIC để thu xếp dịch vụ vận chuyển cấp cứu.

MIC sẽ chỉ định một bác sỹ có khả năng đánh giá cơ sở vật chất trước khi tiến hành dịch vụ vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương.

f. Phạm vi dịch vụ

- Chi phí vận chuyển cấp cứu và hồi hương

Nếu bác sỹ do MIC chỉ định cho rằng cơ sở vật chất không đủ để điều trị cho Người được bảo hiểm, thì MIC sẽ thanh toán các chi phí hợp lý của một trong hai việc sau:

i. Vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm đến cơ sở y tế thích hợp để điều trị tại quốc gia Người được bảo hiểm đang ở; hoặc

ii. Vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm đến cơ sở y tế thích hợp ở một quốc gia khác để điều trị.

Khi Người được bảo hiểm được xuất viện khỏi cơ sở y tế mà Người được bảo hiểm đã được vận chuyển cấp cứu đến, MIC sẽ chi trả các chi phí đưa Người được bảo hiểm hồi hương đến một trong những chi phí sau:

i. Nơi hoặc quốc gia nơi Người được bảo hiểm thường sinh sống (quốc gia cư trú chính); hoặc

ii. Quốc gia mà Người được bảo hiểm có hộ chiếu.

MIC sẽ chi trả những chi phí này với điều kiện là MIC đã đồng ý phương thức vận chuyển sẽ được sử dụng và ngày giờ của việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương trước khi diễn ra và chi phí này phải nằm trong các giới hạn và điều khoản trong Bảng quyền lợi.

MIC cũng sẽ chi trả chi phí các điều trị cần thiết trong khi đang vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm từ công ty vận chuyển do MIC chỉ định.

Tuy nhiên, nếu Bên mua bảo hiểm hoặc thành viên gia đình chọn trở về quê hương của họ, chi phí cho việc trở lại quốc gia cư trú chính sẽ do Bên mua bảo hiểm chịu trách nhiệm.

g. Chi phí vận chuyển hoặc hồi hương thi hài

Nếu Người được bảo hiểm tử vong bên ngoài quốc gia mà Người được bảo hiểm mang hộ chiếu, MIC sẽ chi trả chi phí vận chuyển thi hài trở lại cảng hoặc sân bay ở:

  • Quốc gia nơi Người được bảo hiểm thường sinh sống (Quốc gia cư trú chính); hoặc
  • Quốc gia mà Người được bảo hiểm có hộ chiếu.

Các loại trừ liên quan đối với quyền lợi vận chuyển cấp cứu và hồi hương cũng áp dụng cho việc hồi hương sau khi tử vong và tuân thủ theo các hạn mức chi trả trong Bảng quyền lợi.

h. Chi phí cho người đi cùng

- MIC chi chi trả chi phí cho người đi cùng trong trường hợp:

i. Nếu Người được bảo hiểm dưới mười tám (18) tuổi cần vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương, MIC sẽ chi trả các chi phí đi lại và ăn ở hợp lý và cần thiết cho một thành viên gia đình hoặc một người nào đó, từ 18 tuổi trở lên, đi cùng Người được bảo hiểm trong quá trình di chuyển;

ii. Nếu Người được bảo hiểm trên mười tám (18) tuổi cần vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương, MIC sẽ đồng ý chi trả những chi phí này nếu MIC cho rằng nó phù hợp về mặt y tế.

Sau khi Người được bảo hiểm đến nơi được vận chuyển cấp cứu, MIC sẽ không chi trả thêm bất kỳ chi phí nào cho người đi cùng.

  • Các chi phí chi trả cho người đi cùng

Tùy trường hợp người đi cùng và Người được bảo hiểm được vận chuyển cấp cứu và hồi hương đang ở quốc gia cư trú chính của họ hoặc cả hai đang ở cùng nhau tại quốc gia khác, MIC sẽ chi trả chi phí cho người đi cùng như sau:

i. Nếu người đi cùng và Người được bảo hiểm đang ở cùng nhau tại quốc gia khác quốc gia cư trú chính của họ, MIC sẽ thanh toán cho người đi cùng chi phí đi lại và ăn ở hợp lý và cần thiết phát sinh từ việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương. MIC sẽ thực hiện việc này nếu phù hợp về mặt y tế đối với người đi cùng của Người được bảo hiểm;

ii. Nếu người đi cùng và Người được bảo hiểm đang ở quốc gia cư trú chính của họ và phải vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương đến quốc gia khác, MIC sẽ thanh toán cho người đi cùng chi phí vận chuyển bổ sung hợp lý và cần thiết phát sinh từ việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương. MIC sẽ thực hiện việc đi lại này nếu việc sắp xếp người đi cùng với Người được bảo hiểm là phù hợp về mặt y tế. Trong trường hợp này, MIC sẽ không chi trả cho chi phí ăn ở.

k. Phần vé đi lại chưa được sử dụng

Bất kỳ phần vé đi lại nào chưa sử dụng của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người đi cùng nào khác mà MIC cung cấp sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của MIC và cần hoàn trả lại cho MIC.

l. Lựa chọn đến một quốc gia cụ thể để điều trị

Người được bảo hiểm có thể chọn đến một quốc gia cụ thể để điều trị, nhưng MIC sẽ không chi trả chi phí đi đến quốc gia đó. Một khi Người được bảo hiểm ở quốc gia đó, các điều khoản khác của quy tắc bảo hiểm sẽ được áp dụng như bình thường.

m. Các loại trừ riêng áp dụng cho quyền lợi vận chuyển cấp cứu và hồi hương

Người được bảo hiểm không được bảo hiểm cho việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương khẩn cấp nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây được áp dụng:

- Bệnh/ tình trạng y tế không cần điều trị cấp cứu nội trú ngay lập tức;

- Bệnh/ tình trạng y tế không gây ảnh hưởng tới việc tiếp tục di chuyển hoặc làm việc của Người được bảo hiểm;

- Bệnh/ tình trạng y tế trực tiếp hoặc gián tiếp do cố ý tự gây thương tích, tự sát hoặc cố gắng tự sát;

- Bệnh/ tình trạng y tế có liên quan đến lạm dụng rượu, lạm dụng ma túy hoặc lạm dụng các chất gây nghiện theo bất kỳ cách nào;

- Bệnh/ tình trạng y tế là kết quả của việc tham gia hoặc tập luyện cho bất kỳ môn thể thao nào mà Người được bảo hiểm nhận được trả lương hoặc được trợ cấp bằng tiền, bao gồm cả trợ cấp hoặc tài trợ (trừ khi khoản tiền này dành cho chi phí đi lại);

- Điều trị các chấn thương do nhảy dù từ mặt phẳng cố định (base jumping - nhảy từ nóc cao ốc, cầu và vách đá), nhảy cầu mạo hiểm (cliff diving), bay trên máy bay không có giấy phép hoặc học lái, võ thuật, leo trèo tự do, leo núi có hoặc không dây, lặn biển có bình dưỡng khí đến độ sâu hơn 10 mét, đi bộ đến một độ cao trên 2.500 mét, nhảy bungee, du thám hẻm núi, dù lượn, nhảy dù hoặc tàu lượn có động cơ, nhảy dù, khám phá hang động, trượt tuyết với đường trượt tự nhiên hay bất cứ hoạt động thể thao mùa đông với đường trượt tự nhiên;

- Việc vận chuyển cấp cứu liên quan đến việc di chuyển Người được bảo hiểm khỏi tàu, giàn khoan dầu hoặc vị trí tương tự ngoài khơi;

- Việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương không được sự đồng ý trước của MIC;

- MIC không được thông báo về tình trạng sức khỏe trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi bệnh/ tình trạng này trở thành tình trạng khẩn cấp (trừ trường hợp bất khả kháng);

- Bệnh/tình trạng y tế phát sinh do hậu quả của ô nhiễm hạt nhân, sinh học hoặc hóa học, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không), hành động của kẻ thù nước ngoài, xâm lược, nội chiến, bạo loạn, nổi loạn, nổi dậy, cách mạng, lật đổ chính phủ hợp pháp, các vụ nổ vũ khí chiến tranh hoặc bất kỳ sự kiện nào tương tự như một trong những sự kiện được liệt kê;

- Trường hợp khẩn cấp xảy ra khi Người được bảo hiểm đang trong một chuyến du lịch đến một điểm đến mà bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ cục quản lý nào tại quốc gia cư trú chính hoặc Văn phòng Khối thịnh vượng chung và Ngoại giao Vương quốc Anh khuyến cáo không nên đi du lịch hoặc khuyến cáo không nên đi du lịch vào kỳ nghỉ hoặc hoạt động di chuyển không cần thiết.

n. Giới hạn trách nhiệm của MIC – áp dụng với quyền lợi vận chuyển cấp cứu và hồi hương

MIC sẽ không chịu trách nhiệm về:

- Bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương;

- Thương tật hoặc tử vong khi Người được bảo hiểm đang được di chuyển.

Lưu ý quan trọng:

Tất cả các trường hợp phải được MIC đánh giá là cần thiết để vận chuyển cấp cứu và/hoặc hồi hương, và mọi sự sắp xếp phải được thực hiện bởi MIC để đảm bảo rằng các chi phí liên quan được chi trả bởi dịch vụ.

Nếu Người được bảo hiểm (hoặc thành viên gia đình của Người được bảo hiểm) tự thu xếp, những chi phí này sẽ không được bảo hiểm. Việc được sử dụng dịch vụ này không có nghĩa là Người được bảo hiểm sẽ đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi điều trị sau khi vận chuyển hoặc hồi hương. Bất kỳ quyền lợi được hưởng nào sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện trong chương trình của Người được bảo hiểm trong phạm vi của Hợp đồng bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *