Công ty cổ phần LIMI

Bảng quyền lợi

Là bảng chương trình bảo hiểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện những quyền lợi tối đa mà MIC chi trả cho Người được bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *