Công ty cổ phần LIMI

Mức khấu trừ năm

Là tổng chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm sẽ phải chịu mỗi năm hợp đồng trước khi bất kỳ quyền lợi nào được trả theo chương trình của Người được bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *