Công ty cổ phần LIMI

Hành động khủng bố

Là việc sử dụng bạo lực của một cá nhân khủng bố hay một nhóm khủng bố để ép buộc hoặc đe dọa làm hại người dân để đạt được một mục đích chính trị, quân sự, xã hội hay tôn giáo. Khủng bố cũng bao gồm bất kỳ hành động nào được chính phủ có liên quan xác nhận hoặc công nhận là một hành động khủng bố.