Công ty cổ phần LIMI

Hợp đồng bảo hiểm

Là các thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và MIC, theo đó Bên mua bảo hiểm trả phí bảo hiểm và MIC phải trả số tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, chứng thực điện báo, telex, fax và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.