Công ty cổ phần LIMI

Phạm vi bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm này chi trả những chi phí phát sinh do Người được bảo hiểm phải tiến hành những điều trị cần thiết về mặt y tế và thuộc phạm vi bảo hiểm do bác sỹ tiến hành. MIC sẽ chỉ thanh toán cho:

  • Những chi phí y tế thực tế hợp lý hợp lệ dựa trên chẩn đoán cuối cùng về bệnh của Người được bảo hiểm, theo giới hạn tối đa tương ứng trong bảng quyền lợi bảo hiểm liệt kê trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Lưu ý: nếu các chi phí phát sinh vượt quá giới hạn tối đa của quyền lợi bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ phải trả phần chênh lệch đó;
  • Các chi phí khám, chi phí xét nghiệm hoặc các dịch vụ y tế hợp lý và hợp lệ khác. Nếu những chi phí khám, xét nghiệm hoặc các dịch vụ y tế khác cao hơn mức hợp lý và hợp lệ thì MIC sẽ chỉ thanh toán cho phần hợp lý và hợp lệ và Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho phần còn lại;
  • Những chi phí cho các dịch vụ không bị loại trừ bởi những điều khoản của quy tắc bảo hiểm này;
  • Những chi phí phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm;
  • MIC chi trả cho việc điều trị cho bệnh/tình trạng y tế có sẵn mà đã được thông báo chi tiết cho MIC trước khi chấp nhận bảo hiểm ngoại trừ việc điều trị có liên quan đến bệnh/tình trạng y tế đã và đang bị loại trừ hoặc đang trong thời gian chờ bởi MIC hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm nào trước đó.