Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi bảo hiểm

Khi áp dụng mức khấu trừ năm và đồng chi trả, MIC sẽ áp dụng mức khấu trừ năm trước và sau đó áp dụng đồng chi trả đối với phần còn lại quyền lợi được bảo hiểm.

Thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm và thời gian chờ được quy định cụ thể trong bảng quyền lợi. Các điểm loại trừ của chương trình bảo hiểm được quy định tại Phần 5- LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN.

Lưu ý: trong các trường hợp điều trị không cấp cứu, trước khi tiến hành điều trị MIC khuyến nghị Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm thông báo cho MIC và được MIC xác nhận bằng văn bản các chi phí điều trị thuộc phạm vi chi trả theo Quy tắc bảo hiểm để tránh phát sinh các chi phí điều trị không mong muốn.

Đối với đề nghị bảo lãnh viện phí cho điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC sẽ gửi thông báo cho cho nhà cung cấp dịch vụ về chi phí hợp lý và hợp lệ cho việc điều trị đó. Vui lòng xem Phần 6- “QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ”.