Công ty cổ phần LIMI

Bệnh/dị tật bẩm sinh

Trường hợp Người được bảo hiểm được bảo hiểm theo quyền lợi này, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị các bệnh/dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh nếu các bệnh/dị tật đó được chẩn đoán. MIC cũng chi trả cho các chi phí điều trị sau xuất viện với điều kiện các chi phí đó phát sinh trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất viện.

Bất kỳ tình trạng bẩm sinh nào mà không được chứng minh hoặc chẩn đoán trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi sinh sẽ không được bảo hiểm cho dù Người được bảo hiểm đã có biểu hiện lần đầu tiên ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tình trạng bẩm sinh được khai báo tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm sẽ được coi là bệnh/ tình trạng có sẵn.

Quyền lợi này sẽ áp dụng nếu:

  • Bố/mẹ của em bé mới sinh đã được bảo hiểm bởi quy tắc bảo hiểm này trong ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày liên tục trở lên khi em bé được sinh ra; và
  • Em bé mới sinh được thêm vào hợp đồng bảo hiểm của bố/mẹ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày sinh và bố/mẹ phải là Người được bảo hiểm; và
  • Cả bố/mẹ và em bé liên tục được bảo hiểm theo hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực khi thực hiện điều trị;
  • Bố hoặc mẹ đều không điều trị về khả năng sinh sản;
  • Em bé không được thụ thai thông qua biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai;
  • Em bé đã được xuất viện;
  • Em bé không phải là con nuôi hoặc được sinh ra từ người mang thai hộ;
  • Quyền lợi này được chi trả theo chương trình của em bé.

Các điểm loại trừ trong PHẦN 5: LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN cũng được áp dụng với quyền lợi bảo hiểm này.