Công ty cổ phần LIMI

Đồng chi trả

Là tỉ lệ phần trăm chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm cần phải trả đối với mỗi yêu cầu bồi thường và được quy định tại Bảng quyền lợi và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc các sửa đổi bổ sung.

Đồng chi trả được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền bảo hiểm hoặc chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm hoặc của giới hạn phụ của quyền lợi bảo hiểm phụ tùy theo số nào thấp hơn theo thỏa thuận của các bên và được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi áp dụng đồng chi trả và khấu trừ năm, MIC sẽ trừ đi số tiền khấu trừ hàng năm trước sau đó áp dụng đồng chi trả đối với phần còn lại của quyền lợi được chi trả.

Tổng số tiền bồi thường sau khi áp dụng đồng chi trả sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong Bảng quyền lợi.

Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Là phạm vi lãnh thổ được nêu trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc trong sửa đổi bổ sung, bao gồm:

  • Việt Nam;
  • Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan;
  • Toàn thế giới ngoại trừ Mỹ;
  • Toàn thế giới.