Công ty cổ phần LIMI

Phí bảo hiểm

Là số tiền Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm phải trả cho MIC theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đơn bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm

Là văn bản được MIC cấp cho Bên mua bảo hiểm, là một phần của thỏa thuận giữa MIC và Bên mua bảo hiểm, cho phép Bên mua bảo hiểm được công nhận là Bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng bảo hiểm cũng thể hiện các thông tin về Người được bảo hiểm, chương trình bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm.

Ngày hiệu lực bảo hiểm

Là ngày được các bên quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc ngày khác theo quy định pháp luật Việt Nam bắt đầu thời hạn bảo hiểm như đã nêu tại Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngày tái tục hợp đồng

Là thời điểm cùng ngày và tháng ở năm tiếp theo tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày tái tục hợp đồng gần nhất.

Hành động khủng bố

Là việc sử dụng bạo lực của một cá nhân khủng bố hay một nhóm khủng bố để ép buộc hoặc đe dọa làm hại người dân để đạt được một mục đích chính trị, quân sự, xã hội hay tôn giáo. Khủng bố cũng bao gồm bất kỳ hành động nào được chính phủ có liên quan xác nhận hoặc công nhận là một hành động khủng bố.

Hợp đồng bảo hiểm

Là các thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và MIC, theo đó Bên mua bảo hiểm trả phí bảo hiểm và MIC phải trả số tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, chứng thực điện báo, telex, fax và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Người giám hộ

Là người được pháp luật quy định hoặc được chỉ định để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Người được bảo hiểm chưa thành niên.